O křesťanský životní styl

Nevoľník, Rafael OFM

 Ve dnech 17.-20.5.2001 se v Badíně na Slovensku, v budově semináře banskobystrické diecéze, konala III. konference delegátů evropských biskupských konferencí CCEE pod názvem "Křesťanský životní styl a trvale udržitelný rozvoj", za účasti 55 zástupců z 22 zemí.

 Jako svůj závěr z tohoto jednání napsal jeho účastník, student 4. ročníku teologie bratr Rafael Nevoľník OFM, toto stručné a výstižné "Badínské zamyšlení", uveřejněné v "Správach zo života Provincie Najsv. Spasiteľa" z června 2001.

 Konsumismus je neudržitelný životní styl, který má negativní dopad na životní prostředí i na člověka samého. Nejen že člověka nenaplňuje, neuspokojuje skryté touhy přítomné v hloubi jeho srdce, neudělá ho opravdu šťastným a spokojeným a nezajistí mu pravou pohodu a radost ze života, ale také jej degraduje, odlidšťuje, zotročuje. Kromě toho kultura konsumismu je velkou nespravedlností vůči chudým a ubohým tohoto světa, kteří větší část svého života musí tvrdě zápasit o nejzákladnější životní potřeby.

 Hrozba virtuální reality je dalším prvkem současného nezdravého životního stylu. Jde o složitý jev, který má kořeny v člověku samém i v tom, čím je obklopen a co na něj působí zvenčí (nezanedbatelný je totiž negativní vliv počítačových možností, internetu, reklamy, televizní obrazovky, telekomunikačních prostředků) a který způsobuje, že životním prostředím člověka se stává svět iluzí. Člověk tak ztrácí kontakt se skutečným, reálným každodenním životem, který je krásný, avšak nejednou tvrdý a těžký; je dobrý, je však v něm přítomná i síla zla; lze v něm zakusit pohodu a radost, též však utrpení a bolest, která se může zdát až nesnesitelná; chvíle pokoje, ale také rozdělení a nevraživosti. Ztrácí kontakt se životem, v němž přicházejí noví přátelé, ale také zrady, i od těch nejbližších... Člověk ztrácí kontakt s takovým životem a buduje si, obrazně řečeno, vzdušné zámky, fiktivní svět, svět klamu a nezdravých, nikdy neuskutečnitelných snů.

 Obě skutečnosti jsou pro nás naléhavou výzvou, jež vyžaduje přiměřenou odpověď. Jednou z více možných, kterou právě my můžeme nabídnout a která se snad od nás i očekává, je skrytá v uskutečňování a naplňování slibu chudoby a z něj plynoucího nového stylu života, pro nějž je charakteristická střídmost. Ta je tou staro-novou alternativou, která stojí v opozici proti konsumismu. Střídmost, která proniká každou oblast našeho života a stává se principem každé naší činnosti. Střídmost, která blahodárně působí na naši přírodu. Střídmost, která je nejvěrnějším vyjádřením solidarity s ubohými a chudými tohoto světa. Střídmost, kterou máme podíl na jejich souženích, a která se stává vzájemným nesením břemen.

 My jsme se dobrovolně rozhodli vzít na sebe břemeno chudoby a jařmo střídmého života. Dobrovolně jsme se rozhodli raději ne-mít než mít. Zřeknout se všeho znamená nemít už nic. Toto je však důležitý moment, protože v něm se stáváme Ježíšovými učedníky. Kdo se nezřekne všeho, co, nemůže být... A teprve učedník může vnikat do tajemství svého Mistra. Svatý František stále pro nás zůstává nejbližším pramenem inspirací nového postoje k životu, k člověku a k celému stvoření. Jeho láska k přírodě úzce souvisí s jeho osobním stylem života, který oslovoval lidi jeho doby a oslovuje i nás; který byl odpovědí na situaci jeho doby a je odpovědí i na současné naléhavé výzvy. On uvěřil slovům evangelia, která jsou pravým, pravdivým životem a jedinou realitou, a nechal se jimi proniknout, plně je uskutečňoval a tak překročil hranice času.

 Rafael Nevoľník OFM

 ze slovenštiny přeložil: Radim Jáchym OFM