Prosba k Panně Marii za mír

Urban, Jan Ev. OFM

Královno nebes, Paní andělů i světa, Panno Maria! Ve zmítání a nejistotách dnešních dnů, v nebezpečí bojů a válek, utíkáme se k tobě o pomoc. Kde jinde máme hledat útočiště než u tebe, která jsi Matkou Knížete pokoje, míru a lásky?

Kam jinam se máme utéci než k tobě, do říše věčného pokoje, k tobě, která jsi touhou a světlem nás, ubohých obyvatel tohoto světa? Kdo spíše nám pomůže než ty, které jsme pod křížem všichni svěřeni za syny a dcery.

Tvé mateřské srdce, Panno pokojná, nemůže se přece nezachvět nad tolika bolestmi matek, otců, dětí… Tvé milující srdce nemůže nebolet při tolika hříších a krutostech.

Proto s celou důvěrou jako děti k matce voláme:

            Když lidské vášně  chystají se k boji,

                                                                                              pomoz, Královno míru!

            Když zástupci národů jednají o míru a válce,

                                                                                              pomoz, Královno míru!

            Když sebeláska a pýcha kalí jasný pohled na světské věci,

                                                                                              pomoz, Královno míru!

Když zlý duch usiluje  roznítit vášně nelásky a hněvu,

                                                                                              pomoz, Královno míru!

            Když  zoufalství se zmocňuje trpících matek a žen,

                                                                                              pomoz, Královno míru!

            Když vojáci padají pod těžkými ranami,

                                                                                              pomoz, Královno míru!

            Když ušlechtilí lidé se snaží o návrat míru a pokoje,

                                                                                              pomoz, Královno míru!

Maria, naše útočiště, vyslyš naše vroucí prosby, zažeň z našich srdcí vášně a hříchy, které jsou příčinou bojů mezi lidmi, aby naše hříchy nezavinily velké válečné utrpení, aby nepomáhaly kalit mír a pokoj. Vtiskni do našich duší pevné přesvědčení, že čím více tě budeme následovat, čím pevněji odstraníme ze svého života každý hřích, tím jistěji oddalujeme války a nepokoje. Čím více se budeme snažit, abychom byli dobrými křesťany, tím jistěji zavládne nerušený pokoj a mír. To nám vypros ty, vznešená Matko Knížete pokoje, který žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

 

 

                                                                                  Jan Ev. Urban OFM

                                                                       (napsáno v době 2. světové války)