Františkovo narození

K 1. stránce obálky:

 

V Mezinárodním centru duchovní obnovy Hejnice byl nedávno znovu instalován unikátní soubor obrazů zobrazujících život sv. Františka z Assisi, restaurovaný v šedesátých letech minulého století.  Jde o soubor třiceti obrazů v lunetách ambitů (křížové chodby) bývalého františkánského kláštera, malovaných r. 1709 (stavba kláštera byla dokončena r. 1696), které sledují (ne v přesné časové důslednosti a úplnosti) život sv. Františka z Assisi od jeho narození až po zázraky po jeho smrti. Každý obraz nese malý erb donátora („sponzora“). Všechny měly na spodním okraji latinský nápis charakterizující příslušný výjev (ne všechny jsou zachovány). Tyto nápisy mají formu elegického distichon.

 

Uvítali jsme možnost seznámit své čtenáře s podstatnou částí těchto obrazů, které budeme otiskovat v detailu na první, případně i čtvrté straně obálky a v celku na této druhé straně obálky.

 

Některé obrazy je obtížnější identifikovat, protože námět není čerpán z původních životopisů (Celano, Bonaventura, Legenda tří druhů, Zrcadlo dokonalosti aj.), ale z pozdějších apokryfních legend, popř. scéna se může vztahovat k různým událostem. Proto k nim budou případně volně přiřazeny citace z Františkánských pramenů odpovídajícího obsahu.

 

 

 

 

01 Františkovo narození

Nempe gregis pastor Francisce futur(a)e pusilli,

In stabulo nascens,/ jam tibi quaeris oves.

Františku, pastýři budoucího malého stáda,

 

Když se rodíš ve stáji, už si vyhledáváš ovce.

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

„V zimě na přelomu let 1181 a1182 se paní Pika připravovala na velký den narození svého prvého dítěte, zatímco její muž Petr Bernardone byl na obchodní cestě. Všechno bylo pečlivě připravené, ale Prozřetelnost chtěla, aby se všechno uskutečnilo jinak. Paní Pika už nebyla nejmladší; v úzkosti se modlila, představovala si jeskyni v Betlémě, pokoru narozeného Spasitele, a osvícena vyšším světlem chtěla následovat příklad Nejsvětější Panny. Přikázala služkám připravit lůžko ve stáji, kde měl její muž koně, nechala přivést volka a osla. Když bylo všechno připravené, sešla z poschodí dolů a položená na seně porodila bez bolesti svého prvorozeného syna.“

            Bartholomaeus de Pisa, De conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Iesu

 

(Poznámka: Spolehlivé starší životopisy tuto legendu neznají, je z pozdější doby, kdy byla snaha ukázat shodu Františkova života s Ježíšovým do všech podrobností.)