Porciunkulový odpustek

Ukázky ze souboru obrazů instalovaných v lunetách ambitů bývalého františkánského kláštera, dnes Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích, pokračují významnou událostí  - porciunkulovým odpustkem.

 

Porciunkulový odpustek

 

Maxima datur Francisco indulgentia Patri,

 

Hanc tamquam proprium / possidet Ordo minor

 

Otec František dostává největší odpustek,

 

Ten má řád menší(ch bratří) jako vlastnictví.

 

 

„Když svatý František dlel u Svaté Marie Andělské, dostal v nočním zjevení pokyn, aby šel do Perugie za papežem Honoriem III. a vyžádal se odpustek pro kostelíček Porciunkuli, který opravil. Šel tam druhý den v doprovodu bratra Massea. Papež nejdříve dal Františkovi dispens od obvyklého povinného poplatku za privilegium a pak se ptal: ,Kolik roků odpustků žádáš?´ Svatý František odpověděl: ,Svatý otče, ať mi Vaše Svatost ráčí dát ne roky, ale duše,´ a  pokračoval: ,Chci, budete-li souhlasit, aby každý, kdo přijde do tohoto kostela vyzpovídán a s lítostí nad hříchy, byl zbaven všech svých hříchů, viny a trestu, na nebi i na zemi, ode dne křtu až po den a hodinu, kdy vkročí do tohoto kostela.´ Na papežovu námitku, že ,není zvykem římského dvora udělovat takový odpustek´, světec odpověděl: ,To, co žádám, není ode mne, ale od Toho, který mě poslal, našeho Pána Ježíše Krista.´ A papež uzavřel: ,Souhlasíme, abys jej dostal.´“

DIPLOM bratra Theobalda, biskupa Assisi, z roku 1310.

 

 

Text na 1. stránce obálky pod obr.:

 

ODPUSTEK NEJVĚTŠÍ MU PÁN NA MATKY PROSBU DAL, KDYŽ ZÁSTUP MENŠÍCH HLÁSAT POKÁNÍ ON ROZESLAL