Co máme dělat, bratři? (Sk 2, 37) - Specifický ráz františkánského bratrství

Jáchym, Radim OFM

Vlastností františkánského charismatu je evangelijní radikalismus, tak jak byl vyjádřen ve spisech sv. Františka. Toto františkánské charisma má dvě základní známky, které ověřují jeho autentičnost: fraternita (bratrství) a minorita (duch pokory a služby). Sv. František chtěl, aby lidé, oživení Kristovým Duchem, žili společně, aby společenství života s Kristem se uskutečňovalo ve skupině; takovou skupinu nazývá bratrským společenstvím.

 

 

Následovníci sv. Františka představují bratrské společenství s Kristem, v němž každý osobně je vyzván následovat Krista a je osobně zodpovědný za ohlašování Krista. Proto každý jako Kristův bratr a sestra uchovává si ve společenství nejvyšší osobní hodnotu. Zde má svůj původ i františkánská láska ke každému člověku jako osobě. Odtud se též rodí úcta k charakteristickým známkám, které každý jednotlivý člověk dostal od Boha - úcta k jeho originalitě. Od úsvitu existence františkánského řádu spočívalo těžiště vždy na respektování osobnosti každého bratra, což má důležité a praktické ohlasy ve františkánském zákonodárství.

 

 

Chceme žít nejen jeden vedle druhého a usilovat o tentýž cíl a pomáhat si k jeho dosáhnutí, ale obracíme se k sobě, abychom se navzájem měli rádi, tak jako nám Kristus Pán dal příklad a radu (Nepotvrzená řehole sv. Františka 11). Všichni se máme pokládat za bratry (Nep. řehole 6), abychom se navzájem ctili (Nep. řehole 7) a předkládali jeden druhému upřímně své potřeby (Nep. řehole 9 a 6), prokazovali si navzájem pokorné služby (Nep. řehole 6), vyhýbali se sporům, pomlouvání, hněvu, negativnímu posuzování (Nep. řehole 11); krátce řečeno, milovat skutkem, a ne jen slovem (Nep. řehole 11), a to všechno máme dělat s něžností, jakou má matka vůči svým dětem (Nep. řehole 9; Schválená řehole 6).

 

 

Z těchto slov jasně plyne, co je základní silou jednání a co spojuje františkánské společenství: láska ochotná sloužit druhým.

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k životu v bratrském společenství

 

 

Od té doby, co Františkovi Pán dal bratry (srov. Závěť sv. Františka 4), pospolitost života v bratrském společenství je utvářejícím prvkem františkánského života. V bratrském společenství rosteme lidsky, křesťansky a františkánsky; v něm slavíme dar bratří a sester, trpíme spolu s nimi, radujeme se s nimi a spolu s nimi se podílíme na přátelství, práci, víře, modlitbě i svých starostech; a z něho vycházíme hlásat evangelium.

 

 

Původ naší pospolitosti života v bratrském společenství je v Trojjediném Bohu: byli jsme povoláni, abychom byli bratry a sestrami, abychom byli rodinou spojenou v Kristu, neboť jsme synové nebeského Otce a bratři Ježíše Krista v Duchu svatém. Bez tohoto vztahu by těžko jakékoli jiné motivy mohly dát důvod našemu životu v bratrském společenství.

 

 

Podle této teologické zásady můžeme tvrdit, že rozhodnutí pro bratrské společenství nepodléhá módě ani není dohodou za účelem větší užitečnosti či účinnosti k dosažení stanovených cílů. Není ani vyvolána přátelstvím, které by mohlo spojovat lidi pocházející z různých míst, ba ani právnímu požadavku. Nejsme ani na prvém místě ani v zásadě společenskou skupinou, ani podnikem a vůbec už ne skupinou přátel. Naše bratrské společenství se vytváří z jistoty, že každý bratr je darem od Boha, jako východiska, a vytváří se tedy prostřednictvím vztahu lásky mezi lidmi, který nachází svůj nejvyšší projev v životě jedněch pro druhé, jedněch obrácených k druhým. Ježíš spočívající v náručí Otcově (Jan 1, 18) je vzorem Menšího bratra a sestry nejen ve svém vztahu k Bohu, ale i k bratřím a sestrám.

 

 

Ve světle těchto tvrzení můžeme odhalit některé charakteristické prvky františkánského bratrského společenství:

Františkánské bratrské společenství je dar od Boha. Pán mi  dal bratry. František je vůbec nevyhledával. Nacházel je a přijímal jako skutečné dary od Nejvyššího (Závěť 4).

 

 

Františkánské bratrské společenství je slavící. Svoláni Pánem, aby ho následovali, slaví bratři a sestry toto následování Boží chválou, která je prvním projevem ducha modlitby a zbožnosti (srov. Nep. řehole 3).

 

 

Františkánské bratrské společenství je misijní/evangelizující (srov. Nep. řehole 14-16) v té míře, v jaké žije klíčové rozhodnutí pro františkánský způsob života.

 

 

Františkánské společenství je menší. Minorita a chudoba jsou známky života ve společenství a charakterizují jeho poslání. V něm jedni slouží druhým a autorita je vyjádřena službou (srov. Napomenutí 19).

 

 

Pospolitost života v bratrském společenství nevyjadřuje prosté být spolu, ale spíše se projevuje duchem lásky, který má vládnout mezi bratry a sestrami. Ti se jako duchovní matky vzájemně živí tím, že udržují mezi sebou co nejvíce rodinného ducha a vzájemné přátelství, pěstují milé a srdečné chování a všechny ostatní ctnosti, přijímají se navzájem ve své vlastní realitě tak, jak jsou, a jako rovní. Jen tak se bratrské společenství stane privilegovaným místem setkávání s Bohem a navíc místem vhodným k dosažení plné zralosti lidské, křesťanské a františkánské.

 

 

Pro uskutečnění pospolitosti života v bratrském společenství jsou nevyhnutelné následující postoje:

·        Bratrské ovzduší vytvořené na základě přátelství, ohleduplnosti, dobré nálady, radosti, neposuzování, přijímání, vlídnosti a potěšení z dobra, které Pán působí v druhých a jejich prostřednictvím (srov. Napomenutí 8).

 

 

·        Sdílet to, co jsme - i své únavy a utrpení - a to, co máme. Nic není moje nebo tvoje. Všechno je naše.

 

 

·        Dialog se sebou samým, aby bylo možné pochopit vlastní realitu bez jejího překrucování a bez zamilování se do ní jako do něčeho vlastního; dialog s druhými, kde je nezbytné hledat prostory, které by umožnily svobodně se projevit (srov. Schválená řehole 6); a konečně dialog s Pánem dějin, což vede k přijetí cesty, kterou on mi vyhradil.

 

 

·        Pozitivní pohled přijímající každého bratra a sestru.

 

 

Na druhé straně jsou tu prostředky, které nemohou chybět, jako:

 

 

·        Bratrské napomenutí motivované láskou k bratrovi (srov. Napomenutí 22), uskutečňované počínaje úsilím o velkou důslednost a přijímané s pokorou.

 

 

·        Pravidelné slavení místních kapitul zaměřených na plánování, revizi života, výchovu, informace a správu.

 

 

·        Vypracování společného plánu.

 

 

·        Sdílená zodpovědnost.

 

 

Podle: Hipolit Jan Lipinski OFM, Františkánská duchovnost

 

 

a  José R. Carballo OFM, Výchova k následování Krista

 

 

zpracoval Radim Jáchym OFM