Dopis čtenářům

Redakční rada Poutníka

Vážení a milí čtenáři,

 

 

Pán nám opět dal prožít další rok, který tentokrát zvláště při srpnových povodních nebyl pro nás bez utrpení a zkoušek naší důvěry v cesty, po kterých nás vede. Redakce POUTNÍKA ani členové redakční rady nebyli postiženi záplavami, které zcela jistě neušetřily obydlí některých našich odběratelů a čtenářů. Žádný z nich však neodřekl odběr časopisu a ani jedno číslo nám nepřišlo zpět s poznámkou, že odběratel není k zastižení. Víra v láskyplné působení Boží moci zůstává s námi.

Připravujeme další, již desátý – tedy jubilejní – ročník časopisu s velkou nadějí v další spolupráci našich autorů článků, překladů, kreseb i fotografií i všech, kdo se – rovněž nezištně – podílí na redakční a vydavatelské činnosti, i čtenářů, kteří nám v dopisech sdělovali své připomínky a podněty k obsahové stránce časopisu a zasílali nám své názory při hodnocení obsahu každého čísla. Těšilo nás časté ujišťování, že tento časopis jim přispěl k chápání charismatu sv. Františka i jeho následovníků i k dalšímu prohlubování osobní františkánské spirituality. Vděčnost  Pánu nás provází. I v příštím roce budeme čerpat z františkánských pramenů inspiraci pro život z víry, abychom v Ježíšově Duchu poznávali a odpovídali na výzvy doby, ve které žijeme. Velkou pozornost budeme věnovat odkazu sv. Kláry v návaznosti na 750. výročí úmrtí této světice.

Přes neustálé zdražování služeb České pošty ani v příštím roce nezvyšujeme cenu Poutníka, která ve volném prodeji zůstává 22.-Kč, ani výši předplatného, jsme však vděčni každému předplatiteli, který k základní ceně každého čísla připočte  poštovné a poukáže nám „sponzorské předplatné“. S potěšením konstatujeme, že mnoho předplatitelů letos poukázalo 350.-Kč, a tak uhradili skutečné náklady spojené s tiskem a distribucí každého čísla v průběhu roku. Nechyběly však ani částky vyšší,  kterými čtenáři projevili bratrskou a sesterskou solidární pomoc těm, kteří zůstávají u předplatného základního, které je 280.-Kč. Všem patří náš upřímný dík. Složenka na úhradu předplatného je vložena do tohoto dvanáctého čísla letošního ročníku. Novým odběratelům ji na požádání rádi zašleme.

S přáním pokoje a dobra v adventním čase očekávání narození Spasitele, o vánočních svátcích i v celém příštím roce a s nadějí na pomoc Boží a Vaši přízeň

Vaše

redakční rada POUTNÍKA