Druhé setkání Františkánské rodiny v ČR

Matějka, Pacifik OFMCap.

Čtenáři Poutníka si možná ještě vzpomenou na loňský článek nazvaný „Historické první setkání“, ve kterém jsem je informoval o chvályhodné iniciativě představených všech mužských i ženských větví františkánského řádu o nalezení společné řeči na důležitá témata. Dnes už mohu říci, že do roka a do dne se toto shromáždění sešlo již podruhé a všechno svědčí o tom, že snad vznikne chvályhodná tradice.

Tentokrát bylo Setkání v režii tzv. Sekretariátu Františkánské rodiny, který byl zvolen na loňském Setkání. Přítomno bylo 16 oprávněných vyšších představených nebo jejich zplnomocněných zástupců. Program navazoval na iniciativy započaté před rokem. První část jednání se týkala františkánské modlitby „Klaníme se ti“, kterou většina společenství začíná své modlitby v chóru. Text modlitby bylo nutné upravit, protože mezi společenstvími kolovaly asi 4 nebo 5 variant a při společných setkáních a exerciciích bylo dost těžké se na něčem shodnout. Po referátu, který je zde v Poutníku na str. 15-17  uveden jako samostatný článek, následovala proto diskuse a po ní hlasování, na jehož konci vznikl z mnoha užívaných variant nový sjednocený (nikoli vědecky kritický ale) liturgický text.

Další diskuse se pak točila kolem případných úprav ve společném liturgickém kalendáři Františkánské rodiny v ČR. Br. Pacifik Matějka seznámil přítomné s legislativním vývojem v této otázce a pak si přítomní vzali domů na prostudování předložený návrh nového kalendáře. Dopracováním kalendáře byl pověřen výkonný Sekretariát.

Logickým vyústěním diskuse o kalendáři byla rozvaha o podobě chystaného společného breviáře Františkánské rodiny v ČR. Přítomní se shodli, že bude mít větší formát než současný kněžský breviář a že bude v pevné vazbě. Zúčastnění se zavázali zaslat v dohodnutém termínu objednávky na odběr chystané knihy.

Františkán Jiří Pechar pak seznámil představené s projektem společného internetového rozcestníku Františkánské rodiny. Ti, kteří ještě nemají samostatné internetové stránky, zašlou alespoň krátké povídání o sobě a pár fotografií, aby na této stránce, jejíž adresa je (www.ofm.cz), bylo možné časem najít komplexní informace o františkánském životě v naší vlasti. Zdá se vhodné, že se časem na těchto stránkách objeví i výtažky z článků Poutníka.

Jednalo se také o samotném časopisu Poutník, který se momentálně poohlíží po novém šéfredaktorovi, a také o finanční situaci tohoto periodika. Po dlouhé diskusi bylo rozhodnuto přidat do tiráže Poutníka číslo konta, na které je možno zasílat sponzorské příspěvky na jeho vydávání a mnozí ze zúčastněných také vyjádřili velmi konkrétní ochotu podpořit takto tento společný časopis.* Zdá se, že časem bude snaha vytvořit i regionální redakci na Moravě, tak abychom zajistili živější vazby na naše františkánská společenství. V jednotlivých společenstvích by také ze stejného důvodu měly být jmenovány kontaktní osoby.

V podobném duchu se točila i diskuse o Institutu františkánských studií, který už bude končit první periodu svého působení. I zde se přítomní shodli, že je jednoznačně v obecném zájmu, aby se institutu dostalo širší podpory jak finanční tak i jiné ze strany všech františkánských společenství.

V odpoledních hodinách pak byli přítomní vybídnuti k podpoře nového projektu setkávání mládeže v Čechách (letos 19. – 24. srpna 2003) v bývalém klášteře v Hájku u Prahy, který by se měl stát logickou protiváhou již zaběhlého prázdninového setkávání mládeže v moravském Cvilíně.

Vrcholem Setkání byla diskuse nad návrhem ustálit datum pro Setkání Františkánské rodiny v ČR. Po zvažování všech možných pro i proti bylo rozhodnuto, že se pokusíme přijmout jako pevné datum 12. listopad, kdy je předvečer slavnosti sv. Anežky Přemyslovny. Dopoledne by bývalo Setkání představených a v podvečer by se představení sešli ke společné modlitbě a mši svaté u ostatků sv. Anežky v kostele sv. Františka u křížovníků v Praze. Čas ukáže, zdali se tento pokus o vytvoření nové tradice uchytí. V každém případě jsou k účasti na společné modlitbě zváni všichni ti, kdo mají sv. Anežku rádi.

 

 

 Pacifik Matějka OFMCap.

* Sponzorské příspěvky na vydávání čas. POUTNÍK možno posílat na číslo našeho účtu, které je uvedeno v tiráži časopisu: 0000832309/0800. konst. symb.: 379. Na tento účet také posílají čtenáři předplatné časopisu. – Pozn. red.