Co máme dělat, bratři? (Sk 2, 37) - Pozdrav generální ministryně SFŘ Encarnación del Pozo a poselství Jana Pavla II.

Jan Pavel II.

Během generální kapituly SFŘ přijal Svatý otec její účastníky na audienci v Klementinském sále ve Vatikánu v pátek 22.11.2002. Z této audience přinášíme pozdrav nové generální ministryně SFŘ Svatému otci a jeho poselství, které je určeno všem sekulárním františkánům.

 

 

 

 

Pozdrav generální ministryně SFŘ Encarnación del Pozo

 

 

 

 

Svatý otče,

 

 

obracím se na vás s velkou láskou a vděčností jménem nově zvoleného Předsednictva Mezinárodní rady SFŘ a účastníků 10. generální kapituly SFŘ a jménem všech sekulárních františkánů a členů františkánské mládeže ve světě.

 

 

Již dávno, v roce 1982 jste nás, sekulární františkány, vyzval, abychom studovali, milovali a žili naši řeholi schválenou vaším předchůdcem Pavlem VI., blahé paměti. Můžeme vás ujistit, Svatý otče, že 430 tisíc sekulárních františkánů a asi 50 tisíc členů františkánské mládeže žijících v 86 zemích světa si vzali vaše slova k srdci. Hlavní činností představených, jimž byl v těchto letech svěřen úkol animovat a vést naše bratrská společenství, bylo právě pomáhat bratřím a sestrám žít a poznávat řeholi řádu a ze života se vracet k evangeliu a od evangelia do života.

 

 

Nyní, po 20 letech, tato řádová generální kapitula dokončila práce na přepracování vlastní legislativy schválením stanov mezinárodního bratrského společenství. Svatý František, „Chudičký z Assisi“, k jehož hrobu jsme včera uskutečnili pouť, učil všechny své následovníky žít vždy v plném společenství s papežem, se všemi biskupy a kněžími v důvěrném dialogu apoštolské tvořivosti: bylo to spojení s církví, které vždy oživovalo sekulární františkány.

 

 

Svatosti, zavazujeme se k tomu, že budeme obhajovat a bránit křesťanské a sociální hodnoty rodiny a že se staneme svědky evangelia v životě veřejném i ve světě práce. Kromě toho, spolu s našimi duchovními asistenty z I. řádu a ze III. řádu řeholního se zavazujeme pokračovat a rozvíjet s celou fantazií lásky naši službu ve prospěch znevýhodněných; ztotožňujeme se zejména s nejnuznějšími: se ženami, s nimiž se špatně zachází, s dětmi žijícími v otrockých poměrech, s nemocnými AIDS, s nezákonnými přistěhovalci a se všemi, kteří jsou v jakýchkoli těžkostech.

 

 

Ve františkánské rodině jsme připraveni, my sekulární františkáni a řeholníci, ve vzájemné životní jednotě naplňovat své specifické poslání v církvi i ve světě. Jsme připraveni radostně a s odvahou i s radikálností žít evangelium v bratrském společenství, abychom vytvářeli více bratrský a evangelní svět.

 

 

Svatý otče, děkujeme vám za vaši pozornost a lásku, kterou stále prokazujete laikům v církvi.

 

 

Ujišťujeme vás o svém závazku pokračovat na naší cestě za Kristem ve stopách svatého Františka z Assisi a jsme zde, abychom uslyšeli vaše slova a obdrželi od vás - my i všichni spolubratři ve světě - vaše požehnání. Díky.

 

 

 

 

Poselství Jana Pavla II. k účastníkům generální kapituly SFŘ

 

 

 

 

Milovaní bratři a sestry!

 

 

1. Vítám vás všechny s radostí a obracím se na každého z vás se srdečným „Buďte vítáni“. Vítám členy Předsednictva Mezinárodní rady Sekulárního františkánského řádu, členy nové i předešlé, všechny účastníky 10. generální kapituly a vaším prostřednictvím všechny sekulární františkány a členy františkánské mládeže na celém světě.

 

 

Na této generální kapitule jste dokončili přizpůsobení vaší základní legislativy potřebám dnešní doby. Máte nyní v rukou řeholi schválenou mým předchůdcem papežem Pavlem VI., blahé paměti, ze 24.6.1978, rituál schválený 9.3.1984, generální konstituce definitivně schválené 8.12.2000 a mezinárodní stanovy schválené na této kapitule. Nyní je potřeba hledět do budoucnosti a v celé šíři uskutečňovat: DUC IN ALTUM! [Zajeď na hlubinu!]

 

 

Církev očekává od Sekulárního františkánského řádu jedno jediné: velkorysou službu pro Boží království v dnešním světě. Přeje si, aby váš řád byl vzorem organické, strukturální a charismatické jednoty na všech úrovních, a tak aby se představoval světu jako „společenství lásky“ (Řehole SFŘ 26). Církev od vás, sekulárních františkánů, očekává odvážné svědectví, důsledný křesťanský a františkánský život a vytváření více bratrského a evangelijního světa, aby tak mohlo být uskutečňováno Boží království.

 

 

2. úvahy činěné na této kapitule na téma „Životní vzájemné společenství ve františkánské rodině“ vás pobádají a kladou požadavky na stále vyšší úroveň vašich setkání a porozumění zvláště uvnitř vašeho řádu, ale i s ostatními františkány a františkánkami, a také velmi pečlivě usilovat o porozumění s hierarchickými autoritami církve, jak to chtěl sv. František.

 

 

Vaše obnovená legislativa vám dává optimální nástroj pro uskutečňování a plné vyjádření jednoty vašeho řádu a přesně koordinuje spojení vnější s františkánskou rodinou. Vám především je svěřena služba animace a vedení bratrských společenství, která jsou „koordinována a propojena podle ustanovení řehole a konstitucí“. Tato služba je nezbytná pro komunikaci mezi jednotlivými bratrskými společenstvími, pro řádnou spolupráci mezi nimi a pro jednotu Sekulárního františkánského řádu (srov. Generální konstituce SFŘ 29,1). Rovněž důležité je, aby „duchovní asistence jako základní jednotící prvek“ byla vykonávána kolegiálně na úrovni oblastní, národní i mezinárodní (Generální konstituce SFŘ 90,3). Rozhodný význam má nakonec kolegiální služba altius moderamen [vyššího vedení], kterou „církev svěřila Prvnímu řádu a Třetímu řádu řeholnímu“, s nimiž je po staletí spojeno bratrské společenství sekulární (srov. Generální konstituce SFŘ 85,2; 87,1).

 

 

Živě si přeji, aby nové Předsednictvo Mezinárodní rady Sekulárního františkánského řádu (CIOFS) pokračovalo na cestě nastoupené předchozím předsednictvem, aby všichni byli opravdu jedním tělem - ve věrnosti charismatu, který jste přijali od svatého Františka a v souladu se základními liniemi obnovené legislativy vašeho řádu.

 

 

3. Na setkání uskutečněném před 20 lety, 27. září 1982, s účastníky generálního shromáždění vaší mezinárodní rady jsem vás vyzýval: „Studujte, milujte a žijte Řeholi Sekulárního františkánského řádu schválenou pro vás mým předchůdcem Pavlem VI. Je autentickým pokladem ve vašich rukách, který je v souladu s duchem II. vatikánského koncilu a odpovídá na to, co církev od vás očekává“ (Insegnamenti, V/3, 1982, str. 613). Mám radost, že se mohu obdobnými slovy obrátit dnes na vás: Studujte, milujte a žijte také vaše Generální konstituce! Ony vás povzbuzují k přijetí pomoci pro splnění vůle Otce, která se vám nabízí prostřednictvím rozjímání církve, obdobné roli obrátit na vás: Studujte, milujte a žijte také vaše Generální konstituce! Ony vás povzbuzují k přijetí pomoci pro splnění vůle Otce, která se vám nabízí prostřednictvím rozjímání církve, od ustanovených autorit a od spolubratří.

 

 

Jste voláni k tomu, abyste nabídli vlastní podíl, inspirovaný osobou a poselstvím svatého Františka z Assisi, pro uspíšení příchodu civilizace, kde důstojnost lidské osoby, spoluzodpovědnost a láska by byly živou skutečností (srov. Gaudium et spes 31 a násl.). Musíte prohloubit pravé základy všeobecného bratrství a vytvářet všude ducha vlídného přijetí a atmosféru bratrství. Pevně se zasazujte proti každé formě vykořisťování, diskriminace, vytlačování lidí na okraj společnosti a proti indiferentním postojům k druhým.

 

 

4. Vy, sekulární františkáni, žijte své povolání v příslušnosti k církvi a ke společnosti jako k neoddělitelným skutečnostem. Od vás je především žádáno osobní svědectví v prostředí, ve kterém žijete: „před lidmi; v rodinném životě; v práci; v radosti i v utrpení; při setkáních s lidmi, jimž jsme bratry a sestrami téhož Otce; v přítomnosti a účasti na společenském životě; v bratrském vztahu ke všemu stvoření“ (Generální konstituce SFŘ 12,1). Snad nebude od vás žádáno svědectví krve, ale jistě bude od vás žádáno svědectví v důslednosti a pevnosti v plnění slibů vyplývajících ze svátosti křtu a biřmování, obnovené a stvrzené profesí v Sekulárním františkánském řádu. V síle této profese musí být řehole a konstituce pro každého z vás výchozím bodem každodenní zkušenosti podle specifického povolání a jasné identity (srov. Vyhlášení Generálních konstitucí SFŘ). Jste-li opravdu podněcováni Duchem, abyste dosáhli ve vašem světském stavu dokonalosti v lásce, „bylo by naprosto nesmyslné spokojit se s polovičatým životem, prožívaným podle minimalistické etiky a povrchní zbožnosti“ (Novo Millenio ineunte 31). Je nezbytné zavázat se s potřebnou přesvědčivostí k „vysoké míře běžného křesťanského života“, k čemuž jsem vybídl věřící na konci velkého Jubilea 2000 (tamtéž).

 

 

5. Nechci ukončit toto poselství bez toho, abych vám doporučil považovat vaši rodinu za první oblast, v níž je třeba se naplno angažovat jako křesťané podle svého františkánského povolání. Ve vaší rodině je třeba vytvářet prostor pro modlitbu, pro Boží slovo, pro křesťanskou katechezi a zasazovat se za respektování každého života od jeho početí až do smrti, a to v každé situaci. Usilujte, aby vaše rodiny „vydávaly přesvědčivé svědectví o tom, že je možné žít manželství v plném souladu s Božím záměrem a s opravdovými požadavky člověka: požadavky manželů a především tak zranitelného života dětí“ (Novo millenio ineunte 47).

 

 

V této souvislosti vás vyzývám k tomu, abyste vzali znovu do rukou sv. růženec, který „se v pradávné tradici jeví jako zvláště účinná modlitba sjednocující rodinu. Jednotliví členové rodiny, kteří obracejí svůj zrak k Ježíši, znovu nabývají schopnosti dívat se do očí jeden druhému, aby pak spolu rozmlouvali, projevovali si vzájemnou solidaritu, navzájem si odpouštěli a čerpali sílu ze závazku lásky obnoveného Božím Duchem.“ (Rosarium Virginis Mariae 41). Čiňte tak s pohledem na Marii, pokornou služebnici Páně, která byla pohotová k jeho slovům i všem jeho výzvám, která byla Františkem nesmírně milovaná a byla jím určená za ochránkyni a přímluvkyni františkánské rodiny. Buďte svědky žhavé lásky k Panně Marii, napodobujte ji v její bezpodmínečné pohotovosti k důvěrné a zralé modlitbě (srov. Řehole SFŘ 9).

 

 

 

 

S tímto přáním uděluji ze srdce vám, sekulární františkáni, a vám, členové františkánské mládeže, zvláštní apoštolské požehnání.

 

 

 

 

Ve Vatikánu 22.11.2002

 

 

Jan Pavel II.                           

 

 

 

 

z L\'Osservatore Romano 23.11.2002

 

 

 přeložila Ignácie Holá OFS

 

 

 

 

 

 

text obrázku: Nově zvolená generální ministryně SFŘ sestra Encarnación del Pozo při audienci u Svatého otce.