Zprávy

Od Otce světel - ohlédnutí za františkánským setkáním mládeže Cvilín 2002

 

„Snáší se světlo, snáší se z nebe od Pána světel, od Pána darů ...“ - tak začínal prolog hymny 6. františkánského setkání mládeže, které proběhlo loni na Cvilíně u Krnova 29.6.-3.7. a kterého se účastnilo kolem 120 mladých. Patrony jednotlivých dnů tohoto setkání se spolu se sv. Františkem stali tři různí světci - světla z nedávné doby - sv. otec Pio, sestra Faustyna Kowalská a sv. Maxmilián Kolbe. O nich hovořili očití svědci, kteří se nimi setkali - a to je úplně jiné, než když je to „jen“ z doslechu: P. Mino z Itálie, který v mládí poznal otce Pia, sestra Klareta z krakovského kláštera, kde žila sestra Faustyna, a devadesátiletý bratr Ivo, který byl při zatčení sv. Maxmiliána v Niepokalanově a patřil ke skupině bratří, kteří se místo něj nabídli gestapu.

 

První sloka cvilínské hymny patřila prvnímu dni pod patronátem otce Pia: „První dar, který nám daroval, byl život a Duch Svatý sám, skrze proroky On Písmo napsal právě nám.“ Ježíš nemohl v Nazaretě působit, protože tam měli malou víru. Co mám dělat, abych měl víru? Víra je z hlásání (Řím 10,17) - to nám ukazuje na těsné spojení Božího slova a víry, o kterém mluvil P. Jaroslav Brož. Vrcholem večera pak byla liturgie Božího slova, při které kněží podle příkladu sv. Františka otevírali Písmo a každý dostal Boží slovo určené jen jemu.

 

Druhá sloka hymny patřila druhému dni pod patronátem sestry Fastyny: „Když jsi hříšný, tak je zcela jasné, že šanci žádnou sám nemáš, ... ale nejsi sám, vždyť je tu Pán ...“ Ve světle víry vidíme jinak především sami sebe: vlastní slabost, nedokonalost, hřích. To je v prvním okamžiku hrůza, než si uvědomíme, že se můžeme setkat i s Božím milosrdenstvím, jak o tom mluvil otec Norbert OCarm. a jak jsme mohli prožít při večeru smíření.

 

Třetí sloka hymny patřila třetímu dni pod patronátem sv. Maxmiliána: „Teď jsi volný jako pták a letíš do celého okolí ... rozdávej i Krista, který dal ti všechno, co jen mohl dát ...“ Bůh nás povolává ke svobodě a radosti - o tom mluvil otec Darek OFMConv. Sv. Maxmilián měl velké plány: rozšiřovat tiskový apoštolát, postavit letiště - ale toto vše nebylo víc než jeden člověk, místo kterého šel na smrt. Ukázal velkou důstojnost jednoho člověka, sám svobodný od svých plánů. Odpoledne po pomazání olejem radosti (který opravdu krásně voněl - i do druhého dne!) následoval eucharistický průvod do Krnova, kterým vyjádřili účastníci setkání touhu dát najevo svou víru. A radostný den zakončil koncert minoritské skupiny Fioretti.

 

Bůh požehnal celému setkání i nádherným počasím. Až závěrečný den, věnovaný shrnutí a díkůčinění, doprovázel déšť, takže se mše sv. neslavila na zřícenině nedalekého hradu, ale ve cvilínské bazilice - ovšem podle plánu brzo ráno před východem slunce - v duchu sv. Františka, který chtěl, aby celý člověk poznával Boha. Tak také prožití rozednívání při liturgii nám pomohlo přiblížit, že „snáší se světlo, snáší se z nebe od Pána světel, od Pána darů“.

 

podle rozhovoru s P. Leszkem Mazurowským OFMConv.

 

 sestavil Petr Alexa OFS

 

 

Letošní  františkánské setkání mládeže na Cvilíně se uskuteční ve dnech 28.6. – 2.7.2003.

 

Téma: Dotek, který křičí (I kámen bude volat!)

 

Příspěvek účastníka: 300 Kč.

 

Přihlášky nejpozději do poloviny června pošlete na adresu:

 

 P. L. Mazurowski OFMConv., Konvent minoritů v Opavě, Masarykova 39,

 

746 01 Opava,

 

e-mail: L.Mazurowski@seznam.cz