S Marií rozjímat o radostech - Meditace k františkánskému růženci

Egger, Gottfried OFM

6. – Setkání se Vzkříšeným vzbuzuje radost

        Kterého jsi, Panno, s radostí  po jeho zmrtvýchvstání pozdravila.

        Šestá radost Mariina

 „A hle, Ježíš je potkal a řekl: Buďte pozdraveny! Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí“ (Mt 28, 9-10).

 V bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě, nedaleko svatého hrobu, je kaple františkánů, které se říká také „kaple zjevení“. Svému názvu vděčí za zjevení Vzkříšeného jeho Matce Marii, které tam znázorňuje také bronzový reliéf. Tuto událost, o které se Bible nezmiňuje, nám však vypráví zbožné podání: Maria, která s Ježíšem tolik trpěla, směla se s  tím větší radosti dozvědět, že žije, že je skutečně vzkříšen. Ten, kterému dala život, kterého s bolestí hledala, s kterým se musela rozloučit, protože vystoupil do Jeruzaléma, aby tam trpěl a zemřel. Neřekne nám naše vlastní cítění, jak velkou radost musela při jeho vzkříšení cítit ta, která pro něho a s ním tolik trpěla?

 Vzkříšený Pane, skrze své zmrtvýchvstání jsi přemohl hřích, kříž a smrt. Tato podivuhodná událost, která patří k našim největším tajemstvím víry, dá lidem zakusit: Bůh, který tě zázračně vzkřísil z mrtvých, je silnější než smrt, daruje život, učiní skutečně všechno novým! Tvé vzkříšení nám dá jistotu, že i my budeme jednou vzkříšeni k věčnému životu.

 Maria, Matko Vzkříšeného, tys věrně vytrvala až pod kříž. Na tobě se stalo pravdivým Simeonovo proroctví: „I tvou vlastní duši pronikne meč“ (Lk 2,35b). Tys prošla vším tím utrpením a bolestí. Díky za tvou víru a tvou radost. Ta se stává v setkání se Vzkříšeným nepopsatelnou. Daruj nám sílu na naší cestě, ať i v čase bolestí věříme, že Boží smilování nás povede přes temnotu k světlu, utrpením k radosti, ze smrti do života. Pak budeme, tak jako ty, se Vzkříšeným zakoušet hlubokou radost.

7 - Radost bez konce

      Který tě, Panno, s radostí  do nebe vzal a v nebi korunoval

      Sedmá radost Mariina

 „Tu se otevřel Boží chrám v nebesích a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy. A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy“ (Zj 11,19a 12,1).

 Bůh si vyvolil Marii za svůj zvláštní nástroj. Je „plná milosti“. Je jí ale jenom proto, že spolupracovala na Božím díle spásy. Bůh daruje, ale chce také spolupráci nás lidí. To můžeme zvláštním způsobem vyčíst na Marii. To vyslovené ochotné „ano“ v hodině z Nazareta Maria za celý život nevzala zpět. Šla věrně svoji cestu víry. Proto směla být svědkem vzkříšení svého syna, kterému jako člověku směla darovat život. Moc jeho zmrtvýchvstání se projevila také v hodině její smrti. Směla být jako první z mrtvých tam, kde její syn žije navěky. Ji, která se svým synem prošla temnotou země, byl dán také podíl na panování. Koruna je toho symbolem. Apoštol Pavel řekl slovo, které je výstižné pro Marii, královnu nebe, že „ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista“ (Řím 5,17b).

 Ježíši, ty jsi Marii, tvou Matku, která se vždy tázala po Boží vůli a také ji plnila, přijal do věčné slávy. „Žádný z jejích pozemských dnů nebyl tak žit, aby nepřinesl úrodu pro věčný život“ (J.Lang). Ať i my jdeme s pohledem na ni, Královnu nebe, věrně naší cestou, abychom také jednou směli být tam, kde ona nyní ve věčnosti s tebou žije.

 Maria, Královno andělů a svatých, pomoz nám žít na zemi tak, abychom nikdy neztratili pohled na nebe, kde jsou doopravdy pravé a věčné radosti.

Gottfried Egger OFM

Mit Maria die Freuden betrachten

Meditationen zum Franzikaner-Rosenkranz

199 Kanisius Verlag, Freiburg, Schweiz

z němčiny přeložila

Sr. M. Annuntiata Kopecká OSC