Co máme dělat, bratři? (Sk 2, 37) - Kázání na národní volební kapitule SFŘ

Samy, Irudaya OFMCap.

Moji drazí bratři a sestry,

 

 

ať vás Bůh obdaří svým pokojem! Podle rozhodnutí generální kapituly SFŘ a audience se Svatým otcem je rok 2003 rokem milosrdenství. Oslavy 750. výročí smrti sv. Kláry 11. srpna a dále 25. výročí schválení Řehole 24. června jsou dvě veliké události pro náš Sekulární františkánský řád. Novou řeholi pro bývalý Třetí řád schválil 24. června 1978 za svého pontifikátu Pavel VI. Vnímáme ji jako nejvyšší dar od tohoto papeže, který byl opravdovým františkánem ve svém srdci i svém díle. V této souvislosti vás vybízím, abyste se soustředili na následující témata:

 

 

1. Životní povzbuzení

 

 

Řehole a život SFŘ je dodržováním evangelia: „Řehole a život sekulárních františkánů je toto: zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který od Krista čerpal podněty pro svůj život a učinil jej středem svého života s Bohem a s lidmi. Kristus je dar Otcovy lásky a cesta k němu; je pravda, do které nás uvádí Duch svatý; on sám je život, který nám přišel dát v hojnosti. Sekulární františkáni se kromě toho mají často věnovat četbě evangelia; z evangelia mají přecházet k životu a ze života k evangeliu." (Řehole 4). Jednoduše řečeno, řehole a život SFŘ je následováním Ježíše Krista, který je slovem a životní cestou. Ježíš přišel, aby kázal evangelium života: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti“ (J 10,10). On daroval chléb na nasycení hladu. Uzdravil chromého, slepého a nemocného k plnosti života. Neodsoudil cizoložnice k smrti, ale místo toho jim nabídl nový život. Rozděloval slovo života těm, kdo po něm hladověli a žíznili. Nakonec se na kříži rozdělil o celý svůj život, abychom my měli život nový. “Celým svým srdcem to chci, o to prosím, po tom toužím” (1 Cel 22) byla slova svatého Františka, když se dal na následování Ježíše Krista v poslání hlásat a žít podle evangelia.

 

 

Jakožto nedílná součást františkánské rodiny povolaná k životu v duchu Františka v sekulárních oblastech má SFŘ zvláštní a úzký vztah k Prvnímu řádu a TOR.

 

 

2.  Františkánská rodina

 

 

Generální kapitula byla zaměřena na téma „vzájemné životodárné společenství ve Františkánské rodině“, na myšlenku, kterou bychom měli jako sekulární františkáni prohlubovat po celý stříbrný jubilejní rok naší řehole (24. června 2003 – 24. června 2004).

 

 

Oslavy sv. Kláry mohou být pro každého z nás další příležitostí, abychom rozjímali nad kontemplativními rozměry našeho povolání, jak je naznačeno v 8. článku Řehole: „ať učiní modlitbu a kontemplaci duší své existence i činnosti”. 

 

 

Doporučujeme několik podnětů:

 

 

ü      připomínejme si Klářinu touhu setkat se s Františkem, navštivme klášter klarisek, abychom sdíleli důležitost bratrského života: modlitbu, jídlo a bratrskou výměnu zážitků.

 

 

ü      Jako součást pokračující formace se zaměřme na spisy sv. Kláry: Řeholi, Dopisy a Závěť, které jsou zdrojem moudrosti pro všechny z nás, abychom mohli zaručit, že na konci jubilea nikdo nebude moci říct: „Moc toho o sv. Kláře nevím.”

 

 

ü      Najděme cesty jak sdílet důležité věci ve formaci s dalšími členy františkánské rodiny.

 

 

ü      Pokusme se zesílit vztahy mezi místními bratrskými společenstvími SFŘ a řeholním společenstvím, které je odpovědné za pastorační péči a duchovní asistenci.

 

 

Při příležitosti tohoto výročí by měl každý z nás nalézt ve svém vlastním prostředí nejvhodnější prostředky k oslavě sv. Kláry společně s celou františkánskou rodinou, neboť její blízkost a naše poznání její osoby jsou nezbytné k naplnění našeho společného charismatu.

 

 

3.  Přítomnost  ve světě - sekularita

 

 

Generální kapitula vybízí všechna bratrská společenství k horlivému životu „v duchovních rozměrech". V několika posledních letech věnoval Řád pozornost a úsilí formaci, která musí zůstat samostatnou, i obnově zákonodárství ... In the last few years, the Order has dedicated attention and efforts to formation, which must continue in autonomy, in the renewal of the legislation… V několika posledních letech věnoval Řád pozornost a úsilí formaci, která musí být trvalá v jednotě a obnovená dle zákonitostí ... Nyní je čas si uvědomit jeho sekularitu ve smyslu přítomnosti ve světě jako součásti jeho poslání nejen v církvi, ale především ve společnosti. Proto se SFŘ „musí otevřít světu a stát se výsadním nástrojem přinášení křesťanského svědectví do něj prostřednictvím účinného zpřítomňování charismatu našeho společného serafínského otce sv. Františka”, protože “svět si musí uvědomovat existenci sekulárních františkánů, kteří se musí, stejně jako František, stát skutečnými a účinnými znameními Kristovy přítomnosti ve všem, co utváří časný řád ...“ (Závěry Kapituly).

 

 

Svatý otec nás ve svém poselství Kapitule vybídl: „Vy, sekulární františkáni, ... jste především žádáni vydávat osobní svědectví v prostředí, ve kterém žijete: ... v rodinném životě, v práci, v radosti i v utrpení, ... v přítomnosti a účasti na společenském životě” (srov. Generální konstituce 12,1).

 

 

Na tomto místě si připomeňme postoj svaté Kláry k jejímu rodnému městu. V následování jejího příkladu se my, sekulární františkáni, musíme zapojovat do společenských a politických situací v našich zemích, v našich městech, být přesvědčivě odevzdaní „vysoké míře běžného křesťanského života” (Novo Millennio Ineunte 31), ke které zve Svatý otec na konci jubilejního roku 2000 všechny věřící.

 

 

4.   Smysl sounáležitosti k Řádu

 

 

“Povolání do Sekulárního františkánského řádu dává svou specifičností ráz životu a apoštolské činnosti jeho členů.”  (Generální konstituce 2,1). Naše sounáležitost začíná přijetím do Řádu v místním bratrském společenství a je potvrzena profesí Řehole k životu - ve svém světském stavu - podle evangelia v následování příkladu sv. Františka, „jemuž sám Nejvyšší zjevil evangelní požadavek života v bratrském společenství” (Generální konstituce 28,1), tedy k životu v bratrském společenství.

 

 

„Bratři a sestry odpovídají společně za život bratrského společenství, ke kterému patří, i za život SFŘ jako organické unie všech bratrských společenství po celém světě. Smysl společné zodpovědnosti členů vyžaduje osobní přítomnost, svědectví, modlitbu a aktivní spolupráci v rámci možností jednoho každého a eventuální podíl na vedení bratrského společenství.“ (Generální konstituce 30, 1-2).

 

 

Tato spolupráce je zažívána a vyjadřována různými způsoby: v přesvědčení o hodnotě evangelního františkánského sekulárního života a nutnosti přinášet společnosti svědectví o tom; v otevřeném postoji a ve vůli k dialogu; v horlivějším hledání smyslu života dle františkánských myšlenek; v aktivní účasti na životě a apoštolských činnostech našich bratrských společenství. Vybízím vás k prostudování a hlubokému poznání naší nové řehole. Řehole, kterou máte, má svůj evangelní obsah; přijměte v ní obsažené františkánské poselství i poučení, která vám nabízí k životu podle svatého evangelia.

 

 

Sv. František a sv. Klára napomáhají všem z nás, a to každému podle jeho vlastní odpovědnosti, toto uskutečnit. Pomáhají nám v duchu tradice SFŘ šířit myšlenky a skutky schopné zaručit aktivní přítomnost a přístupnost sekulárních františkánů na všech místech a ve všech činnostech jejich běžného života.

 

 

Ať vám Bůh žehná a chrání vás, ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi, ať na vás pohlédne a obdaří vás svým pokojem, ať je Pán stále s vámi a ať jste vy stále s ním!

 

 

Váš milující bratr ve svatém Františku

 

 

br. Irudaya Samy OFMCap., generální asistent SFŘ, 21.6.2003 Vranov u Brna