Dějiny Sekulárního františkánského řádu v Čechách a na Moravě - SFŘ po „sametové revoluci“ (1990 – 2000)

Reichel, František OFS

III. část - Duchovní zaměření - spiritualita

 

 

Asi pět let potřebovali členové SFŘ, aby přešli od totalitního – většinou individuálního způsobu duchovního života k životu ve společenství, které již nikdo nepotlačuje. Tak od roku 1995 je již jasně vytvářeno a akceptováno společné duchovní zaměření. Duchovní témata vyhlašuje a koordinuje národní rada ve spolupráci s duchovními asistenty a v návaznosti na zaměření celosvětového dění SFŘ (řízené CIOFS), respektive na celocírkevní dění.

 

 

Rok 1995 byl zaměřen na výročí sv. Prokopa a sv. Antonína a na rok ženy.

 

 

Rok 1996 byl zaměřen na služebníka Božího Dr. Františka Noska a jeho příklad, tj.: „Služba – svědectví – evangelizace“.

 

 

Rok 1997 byl na základě pastýřského listu Sv. otce Jana Pavla II. „Tertio millenio adveniente“ prvním rokem z tříleté přípravy na milénium v roce 2000. Hlavním tématem byla víra a obnova křestního slibu.

 

 

Rok 1998 byl druhým rokem přípravy. Téma (podle TMA): Duch svatý, Pán Oživovatel a Přímluvce a též hlavní činitel evangelizace. Další  zaměření bylo na znovuobjevení ctnosti naděje a na obnovu biřmování. Rok byl zahájen společnou účastí na mši svaté u sv. Josefa v Praze 5. 1. a v Brně 6. 1. v kostele sv. Jánů. Současně byl tento rok vyhlášen CIOFS od 28. 6. za rok Řehole – jako oslava dvacetiletého výročí nové generální konstituce. Členové SFŘ v ČR na základě doporučení NR týdně pročítali a rozvažovali doporučené úseky z Řehole.

 

 

Rok 1999 (podle TMA) měl téma „Život je poutí do domu Boha Otce“ – jubileum je akt chvály Boha Otce, usilování o ctnost lásky. Zaměření též bylo na svátost pokání. Rok byl opět zahájen mší svatou v Praze u sv. Josefa 8. 1. a v Brně u sv. Jánů 9. 1.

 

 

Rok 2000,  jubilejní, byl vyvrcholením předchozí přípravy. Hlavní téma Vtělení, Nejsvětější Trojice a svátost eucharistie.

 

 

            Velkou pomocí SFŘ bylo pochopení představených všech tří prvních řádů, kteří jmenovali duchovní asistenty pro národní radu a dle možností též pro jednotlivá místní společenství. Tito pak ve spolupráci především s formátory připravovali  programy, ale také exercicie a duchovní cvičení ve františkánské spiritualitě. Od roku 1998 se začal k přípravě duchovních programů, formace a exercicií scházet národní formační tým.

 

 

            Setkání duchovních asistentů místních společenství se uskutečnilo 12. 11. 1994 u kapucínů v Brně. Jejich školení pak 18. – 21. 3. 1996 v Králíkách, 27. – 29. 4. 1998 na Svaté Hoře, 11. – 13. 4. 1999 v Praze, formační seminář pro duchovní asistenty, animátory a formátory se konal 9. – 10. 11. 2000 v Olomouci.

 

 

            Obdobné zaměření bylo i na formátory místních společenství (často současně nebo paralelně s duchovními asistenty): v roce 1994 v Brně, v roce 1995 a 1996 v Králíkách, 1997 v Praze. Od roku 1998 se konaly pravidelné semináře v Praze a v Olomouci.

 

 

Exercicie a duchovní cvičení pod vedením duchovních otců z I. řádu se konaly od roku 1994 na různých místech (Nový Bohumín, újezd u Uničova, Králíky, Ostrava – Heřmanice, Jiřetín pod Jedlovou, Svatá Hora, Olomouc, Soběšín, Velehrad, Hradec Králové, Koclířov, Nové Město nad Metují, Praha).

 

 

 

 

Organizační struktura

 

 

Po roce 1989 konečně nastala doba, kdy i v naší vlasti bylo možno kompletně akceptovat novou řeholi, kterou vydal a podepsal Pavel VI. 24. 6. 1978.

 

 

           

 

 

            V první etapě, tj. v letech 1990 – 1995, byla činnost zaměřena na potřebná administrativní opatření s ohledem uznání SFŘ v ČR jednak státními orgány, jednak církevními orgány v ČR a také orgány SFŘ v Římě CIOFS. Konkrétně byly učiněny následující kroky:

 

 

V roce 1990 (3. 5.) byla podána žádost o obnovení legální činnosti řádu  na Ministerstvo kultury ČSR odbor církví. 15. 5. bylo Ministerstvem kultury potvrzeno obnovení činnosti SFŘ s platností od 1. 5. 1990 (viz příloha č. 26). 5. 10. bylo řádu přiděleno identifikační číslo organizace statistickým úřadem – 00676560.

 

 

V roce 1992 (15. 2.) byl generální ministryní SFŘ v Římě schválen český překlad Generálních konstitucí.

 

 

V roce 1995 (24. 6.) vydala generální ministryně E. D. Nunzio dekret, kterým potvrzuje ustavení národního bratrství SFŘ v České republice.

 

 

V roce 1996 (19. 6.) byl dekretem generální ministryně E. D. Nunzio na základě návrhu národní rady ČR jmenován zástupcem SFŘ ČR v Mezinárodní radě SFŘ František Reichel s právem zúčastnit se jako delegát volební kapituly a dalších setkání. 30. 11. schválila mimořádná kapitula SFŘ konaná ve františkánském klášteře u P. Marie Sněžné v Praze definitivní „Statut SFŘ ČR“. V roce 1997 (31. 5.) byla první řádná kapitula SFŘ na Velehradě, na níž byla zvolena regulérní národní rada a tím byl v podstatě proces přechodu na novou organizační strukturu dokončen.

 

 

V roce 1998 (12. 1.) potvrdila generální ministryně E. Nunzio národní statuta SFŘ ČR.

 

 

            Současně se v této době začala obnovovat místní společenství. Na základě nových generálních konstitucí po projednání s provinciály prvních řádů a s biskupy v jednotlivých diecézích byly národní radou vydány pokyny pro kanonické ustavení místních společenství.  O tom, jak se v jednotlivých letech obnovovala činnost místních společenství, svědčí následující přehled o obnově činnosti v jednotlivých místních společenství:

 

 

1990 – Moravská Třebová II., Česká Třebová, Brno – minorité, Uherské Hradiště (kroniku vedou od roku 1936),  Praha - P. Marie Sněžná, Hradec králové (kronika od roku 1910), Třebíč – Jejkov (kapucíni), Olomouc (kapucíni), Čeladná, Český Těšín (založeno 1938), Praha – Spořilov

 

 

1991 – Valašské Meziříčí, Opava, Jablůnkov

 

 

1992 – Kroměříž, Zlín, Nivnice (založena 1943)

 

 

1993 – Praha – Hradčany (P. Maria Andělská), Přerov, Červený Kostelec

 

 

1994 – Milotice, Brno (kapucíni), Bílá Voda v Jeseníkách, Karviná – česká skupina, Šternberk (záznamy mají od roku 1976)

 

 

1995 – Prostějov, Jilemnice

 

 

1996 – Benešov (vznik 1944)

 

 

1997 – Jindřichův Hradec

 

 

1999 – Staré Město, Brandýs nad Orlicí (vyčleněním z MS Česká Třebová), Praha – Dejvice sv. Václav (vyčleněním z MS Praha – Spořilov)[1].

 

 

Stav členské základny a počet společenství: Stav SFŘ k 31. 12. 2000 (podle evidence v sekretariátu národní rady SFŘ) je na konci století, tj. 31. 12. 2000 tento:

 

 

-         954 profesních členů, 40 členů v noviciátě

 

 

-         51 kanonicky ustavených místních společenství[2]. 

 

 

Velikost společenství podle počtu členů:

 

 

počet členů 5 – 10: 17 společenství

 

 

počet členů 10 – 25: 25 společenství

 

 

počet členů 26 – 50: 8 společenství

 

 

počet členů nad 150: 1 společenství

 

 

 

 

SFŘ ČR v mezinárodním společenství OFS

 

 

Ordo franciscanus secularis (OFS) řídí mezinárodní rada CIOFOS, která má svůj sekretariát v Římě. Zde též je představená řádu a generální duchovní asistenti. Většinou se zde ročně schází zástupci předsednictva CIOFS a v šestiletých obdobích kapituly k volbě nových orgánů. CIOFS též zajišťuje vizitace, pastorační i bratrské návštěvy a volební kapituly v jednotlivých členských zemích. Počet členů SFŘ podle sčítání v roce 1996 činil cca 450.000 bratří a sester (koncem 19. století dle odhadu 3.000 000 členů). Celosvětové bratrské společenství OFS mělo v roce 1996 43 řádných národních společenství, 28 provizorních a 19 začínajících[3].

 

 

            Individuální kontakty z CIOFS byly z české strany navázány již v letech 1991 – 1992. Českou republiku navštívili neoficiálně generální duchovní asistenti P. Schlück OFM a P. B. Brevoort OFMCap. V roce 1992 byl v ČR na pastorační vizitaci a na kapitule delegát konference generálních duchovních asistentů P. Carl Schäffer OFM.

 

 

            Intenzivnější vztahy se začaly rozvíjet od roku 1995, kdy na návrh tehdejšího předsedy duchovních asistentů NR P. Benedikta Holoty navštívila ve dnech 17. – 18. 2. sekretariát CIOFS v Římě delegace ve složení F. Reichel, V. Brázda a P. A . Šváček. Setkání bylo s generální ministryní sestrou E. Nunzio a generálním duchovním asistentem P. B. Brevoortem. Předmětem jednání bylo vyjasnění otázek v oblasti spirituality, ale i otázek organizačních. 5. - 12. 10. 1995 jako odezva na tuto iniciativu se uskutečnila návštěva sestry Emanuely a bratra Brevoorta v ČR. Zúčastnili se františkánské pouti na Sv. Hostýn, zasedání Národní rady a navštívili několik místních společenství v Praze i na Moravě.

 

 

Od roku 1996 má SFŘ ČR svého zástupce CIOFOS.

 

 

V roce 1997 a v roce 2000 předsedal řádným kapitulám SFŘ delegát CIOFOS. V letech 1998 – 1999 se členové SFŘ podíleli na diskusi nad návrhem nové Generální konstituce SFŘ. Ve dnech 23. – 31. 10. 1999 pak zástupce národního společenství F. Reichel se zúčastnil jako řádný delegát kapituly v Madridě, na které bylo schváleno definitivní znění. V tomto roce též navštívila sestra Wilhemina Visser – Pelsma, zástupkyně generální ministryně, Českou republiku a v doprovodu členů NR se zúčastnila 29. 9. slavnostní mše svaté ke cti sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Byla přijata biskupem J. Škarvadou, zúčastnila se besedy v Katolickém týdeníku, navštívila místní společenství u P. Marie Sněžné v Praze a v Třebíči, zúčastnila se oslav svátku sv. Františka 1. – 2. 10. na Sv. Hostýně a též zasedání NR.

 

 

            Ze sekretariátu dostáváme vždy potřebné informace o dění v SFŘ v celosvětovém měřítku a zejména aktuální náměty na duchovní zaměření a modlitby. Rovněž tak dostáváme pravidelně publikace:

 

 

·                    Bulletin CIOFS

 

 

·                    Letter from Rome to the assitants of the SFO

 

 

·                    KOINONIA – list konference generálních asistentů

 

 

 

 

Naopak na sekretariát do Říma pravidelně zasíláme:

 

 

·                    Výroční zprávy o dění SFŘ v ČR

 

 

·                    Kontribuci, tj. roční příspěvek na činnost sekretariátu CIOFS  a na pomoc bratřím a sestrám v chudších zemích ve výši 0,50 USD na člena

 

 

 

 

Další mezinárodní styky

 

 

Individuální kontakty byly navázány již v letech 1991 – 1992, zejména s členy SFŘ v SRN, jmenovitě s národní ministryní sestrou Marget Mertens. Za její pomoci se naši členové začali zapojovat též do akce EUFRA, což jsou společné dvoutýdenní prázdniny členů SFŘ z různých evropských zemí. S náplní duchovní, poznávací i zábavnou. V devadesátých letech se často konaly v bývalých socialistických zemích. Konkrétně v roce 1994 (srpen) byly i v naší republice v Churáňově na Šumavě, v roce 1995 v Maďarsku (naše účast 4), v roce 1996 v SRN (1), 1997 v Polsku (1). Setkání v roce 2000 v SRN (8. – 22. 7.) se zúčastnilo 8 členů.

 

 

V roce 1998 se uskutečnil zájezd do Vídně na svatořečení sestry Restituty Kafkové a na setkání se Sv. otcem Janem Pavlem II. (21. 6.).

 

 

V roce 1999 (7. – 15. 8.) proběhlo v Knířově u Vysokého Mýta setkání se Slovinskými členy SFŘ. Prvního kongresu františkánské mládeže ve Španělsku 27. 7. – 2. 8. se zúčastnila sestra Anežka Fišerová.

 

 

Rok 2000 byl na mezinárodní styky bohatý:

 

 

20. – 24. 1. nás navštívila členka Mezinárodní rady SFŘ Margaret Mertens (ze SRN) a zúčastnila se formačních seminářů v Praze a Olomouci

 

 

24. 3. – 4. 4. se konala jubilejní pouť do Říma a došlo k setkání našich členů s generální ministryní sestrou Emanuelou

 

 

24. – 30. 6. proběhlo setkání našich čtyř členů SFŘ se Slovinskými v Julských Alpách ve Slovinsku

 

 

8. – 22. 7. EUFRA v SRN (8 členů)

 

 

29. 7. – 7. 8. se uskutečnilo mezinárodní setkání františkánské mládeže Mariental v Říčanech u Prahy v počtu 50 účastníků

 

 

1. – 8. 10. navštívil naše společenství národní ministr SFŘ Středoafrické republiky J. De Dieu Dessande

 

 

Sekretariát NR SFŘ

 

 

Od 1. 5. 1990 byl na adrese ministra J. Tůmy, tj. Praha 6, Tuniská 634. Od 6. 1. 1997 bylo sídlo v Ostravě – Heřmanicích a  od 1. 8. 1997 je sídlem kapucínský klášter Brno, Kapucínské nám. 5.

 

 

Hlavní úkoly a práce sekretariátu: evidence místních společenství, evidence bratrských a pastoračních vizitací, evidence kapitul MS, evidence členů a profesantů včetně jejich jubileí, příprava zasedání NR, korespondence, výběr členských příspěvků, informační činnost, vydávání zpravodaje NR a též internetových stránek, vedení kroniky a archivu, zajišťování spojení s CIOFS a korespondence se zahraničím.

 

 

 

 

Františkánská mládež

 

 

V posledních letech tohoto období, zejména po roce 1995, se začala slibně rozvíjet iniciativa v řadách mládeže. Hlavními středisky jsou Praha, Brno, Hradec Králové a  Plzeň. Pravidelně se pořádají setkání františkánské mládeže na Cvilíně u Krnova (v červenci) pod duchovní patronací otců minoritů. Další akce (chýšky apod.) zajišťují otcové františkáni z Plzně.

 

 

František Reichel OFS

 

 [1] Odpovědi v Dotazníku SFŘ k historii řádu, září 2001, archiv NR SFŘ.

 

 

[2] Zpráva o činnosti SFŘ ČR v roce 2000, archiv NR SFŘ.

[3]  Diretorio della Fraternita Internazionale dell´OFS, Roma 1996.