02.01.2024

Vánoční dopis generálního ministra CIOFS 2023

Prot. n. 3636

Řím, 20. prosince 2023

 

Drazí bratři a sestry!

Kéž vám Pán dá svůj pokoj!

 

Na letošní Vánoce jsme se již nějakou dobu připravovali, protože osmisté jubileum je osvítilo zvláštním světlem. Jméno malé vesnice Greccio, se stalo známým i těm, kteří nejsou obeznámeni s františkánskou spiritualitou. Greccio se stalo symbolem vánočních oslav. A je to správné a spravedlivé. Večer, kdy svatý František kázal jako jáhen a mše svatá byla opravdu v centru pozornosti, tak jak jedině má být slavena, dostal život jiný, velmi zvláštní význam. Všichni a všechno v Grecciu byli naživu – zvířata, kněz, vesničané, bratři, kromě jednoho: Ježíše. Avšak svatý František chtěl vidět, co se stalo v Betlémě, a tak se stal zázrak: Ježíš přišel do života, ožil.

Tak začala naše tradice: všichni se shromáždili v radosti kolem jeskyně, bez vzdálenosti mezi původní událostí a těmi, kdo sdílejí její tajemství. (Admirabile Signum 2.) Od té doby Ježíš po staletí ožívá pro mnohé, po příkladu svatého Františka, na jeho přímluvu, kráčející s ním na cestě. V tomto jednoduchém vánočním poselství vás všechny letos zvu: Kéž je to i pro nás ten pravý vánoční dárek, ať pro nás Ježíš ožije. Ježíš se stal člověkem, Slovo se stalo tělem (J 1,14), takže kéž máme podíl na božství Krista, který se ponížil, aby měl podíl na našem lidství. (Ordo Missae) Stal se člověkem a tím otevřel své božství, umožnil nám účastnit se, umožnil nám vhled.

Je to tak silné pozvání, jakým bylo pro Marii, pro Josefa a všechny ostatní, kteří se mohli zúčastnit v těch nádherných chvílích kolem jeslí.

V Grecciu žádný Betlém nebyl. Kolem nebyly žádné sochy, ale živí lidé. Zvu vás všechny zažít tento zázrak spolu se svatým Františkem, když byl u „vánočních jeslí“. Buďme živou rodinou, ve které se Ježíš může narodit a může najít vřelého rodinného ducha.

Buďme Marií, jeho matkou, když ho nosíme ve svém srdci a ve svém těle (srov. 1Kor 6,20) díky božské lásce a čistému a upřímnému svědomí; rodíme ho skrze svaté konání, které má druhým svítit jako vzor (srov. Mt 5,16)

Buďme Josefem a pokorně se divme věcem, kterým rozumíme, i těm, kterým nerozumíme. Buďme těmi věrnými společníky, kteří plně důvěřují Božím zaslíbením.

Buďme pastýři, kteří jsou dostatečně čistého srdce, aby byli velmi vyděšeni (Lk 2,9), ale zároveň připraveni se radovat, oslavovat a chválit Boha za vše, co slyšeli a viděli (Lk 2,20)

Pojďme jako králové a chvalme Ježíše, který je Bůh, který k nám přišel, ale který nebude poznáván jako Bůh, který je králem – je ‚králem králů‘, nevládne jen nad pozemskými, ale i nad nebeským královstvím mezi námi a je to křehký muž, který trpí a umírá, aby vykoupil tebe i mě, každého.

Letos víc, než kdy jindy myslím na ty, kteří hodně trpí a pro které bude těžké nebo dokonce nemožné radostně oslavit Vánoce. Myslím na spoustu těch, pro které letošní Vánoce jsou časem válek, pronásledování, utrpení, nedostatku toho podstatného. Vyzývám vás všechny, abyste se méně věnovali materiální stránce svátku a věnovali více času modlitbě, pozornosti tomu, co se stalo v Betlémě. Kéž jsou pro nás Vánoce velmi důležité ze stejného důvodu jako pro svatého Františka. Přejme si vidět, co se skutečně stalo. Přeji vám všem, abyste byli součástí vánočního zázraku: Ježíš ožil. Kéž se stane živým pro nás všechny!

 

Ať máte všichni pokoj a dobro

 

Tibor Kauser

generální ministr CIOFS

 

(překlad Markéta Terezie od Dítěte Ježíše)