07.06.2022

Dopis generálního ministra ke slavnosti Seslání Ducha Svatého

Řím, 3. května 2022

Drazí bratři a sestry,

při oslavě svátku Seslání Ducha Svatého vás všechny zvu, abyste se modlili a prosili Boha, aby nám dal dary Ducha Svatého, abychom žili své povolání v bratrském duchu a sloužili stále lepším způsobem svým společenstvím a těm, kteří potřebují naši službu.

Prosme o sedm darů Ducha Svatého a zaměřme se nyní na bratrský život, na naše povolání, na naši identitu.

Prosme o dar moudrosti, abychom mohli rozpoznat věci, kterým čelíme, zda jsou od Boha, a tedy pro dobro našich bratří a sester, nebo ne.

Prosme o dar rozumu a připomeňme si, co nám řekl sv. Jan Pavel II.: Duc in altum! Pojďme, nebojme se hloubky, nezůstávejme na povrchu, na mělčině! Objevme krásnou hloubku našeho povolání!

Prosme o dar rady, protože v tomto světě je často opravdu těžké rozlišovat, mluvit správně, stát za pravdou a spravedlností. Prosme o milost tohoto daru, který nám pomáhá dělat to nejlepší pro naše bratry a sestry.

Prosme o dar síly uprostřed mnoha věcí, které nás chtějí oslabit, které chtějí zničit naše přesvědčení, které po nás chtějí, abychom se vzdali svého pevného postavení, dokonce abychom se vzdali naší sekulární františkánské identity. Požádejme o tento dar speciálně pro ty, kteří žijí v mimořádně velkých potížích, ve válce nebo v jakékoli krizi.

Prosme o dar umění, abychom poznali, co je dobré a co zlé, co máme dělat, abychom posílili naše bratrství a čeho bychom se měli vyvarovat.

Prosme o dar zbožnosti, abychom vždy stavěli Boha do středu našich myšlenek a činů, do středu života našich bratrských společenství. Nechť je modlitba a kontemplace duší všeho, co jsme a co děláme. (srov. OFS řehole 8.)

Nakonec prosme o dar bázně Boží, protože naše bratrská společenství potřebují bratry a sestry, kteří staví vůli Boží nad své osobní zájmy a plány.

S těmito jednoduchými myšlenkami vám přeji požehnané svátky Seslání Ducha Svatého.

Tibor Kauser
OFS generální ministr