10.04.2022

Dopis generálního ministra k Velikonocům 2022

Originál dopisu v angličtině

Prot. 3455

Řím, Velikonoce 2022.

 

Drazí bratři a sestry,

Velikonoce jsou svátky radosti, kdy radost ze vzkříšení naplňuje naše srdce nadějí a vděčností. Je důležitější než kdy jindy zažít hloubku a pravou radost Velikonoc, když se rozhlédneme ve světě a vidíme kolem sebe tolik problémů. Někdy se nám přímo vnucují otázky: jak můžeme mezi tolika těžkostmi objevit Boží slávu? Co je naší povinností? Jak můžeme najít velikonoční radost?

Čelíme mnoha výzvám. Mnoho lidí po celém světě, včetně mnoha našich sester a bratři žije ve válce, potravinové krizi, vodní krizi, finanční krizi nebo zasaženi přírodními katastrofami. Mnozí stále trpí pandemií Covid-19 nebo jinými nemocemi. Všechny tyto věci působí finanční krizi, která zasáhla svět. Kromě toho, což je neméně důležité, čelíme i morálním výzvám. Musíme čelit takovým morálním otázkám, na které jsme nikdy předtím nemuseli odpovídat, a jak jsem řekl ve zprávě předsednictva CIOFS na generální kapitule, můžeme vidět méně zbožnosti, a tudíž méně lidskosti ve světě. Boj dobra a zla zabírá více a více času a prostoru. To, k čemu vás nyní všechny vyzývám je pamatovat, že zlo nikdy nemůže mít konečné vítězství. Kristus dosáhl konečného vítězství na kříži. To je to, co slavíme a navzdory všem potížím, bídě, chudobě a marginalizaci, nemocem a slabosti jsou Velikonoce svátkem radosti, svátkem slávy Boží.

Z lidského hlediska není Boží sláva příběhem úspěchu. Když Ježíš zemřel na kříži, bylo jen malé publikum, žádný potlesk, žádná velká katarze kromě těch, kteří pochopili, že Boží sláva je v oběti, v lásce, v „poslušnosti až k smrti – k smrti na kříži“1 Koncem tohoto příběhu však není selhání, ale to nejlepší, co se mohlo stát, vzkříšení, nový život. Boží sláva není to, co očekáváme, ale to, co nám Bůh chce dát ve své věčné lásce.

V této situaci, kterou vidíme kolem sebe, máme hodně práce a mnozí z nás dělají spoustu důležitých a dobrých věcí. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zmírnili utrpení těch, kteří jsou zasaženi válkou, katastrofami, chudobou. Chtěl bych z hloubi srdce poděkovat všem, kteří vyjádřili svou solidaritu s našimi bratry a sestrami v nouzi v těchto těžkých časech. To je znamení pravé františkánské štědrosti a bratrského ducha.

V minulé generální kapitule jsme diskutovali o tématu vedení. Je to náš velmi důležitý aspekt
života jako sekulárních františkánů, patřících k Řádu. Abychom zůstali na správné cestě ve vedení, musíme nyní v době Velikonoc upřít oči na Ježíše Krista, dokonalého vůdce. Můžeme se od něj učit, jak být dobrým vedoucím – služebníkem. „Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil“2. Musíme se naučit, jak si vzájemně pomáhat žít sekulární františkánské povolání, jak žít víru v Něho.

Často hledáme Ježíše tak, že zvedáme hlavu a díváme se vzhůru, v domnění, že náš vůdce musí být výš, než jsme my. Pravdou je, že bychom se měli dívat dolů, protože tam je Ježíš, který nám myje nohy, právě teď. Nástrojem našeho vedení by mělo být umyvadlo a ručník. Všichni ti z nás, kteří máme službu vedení, bychom neměli chtít, aby se k nám vzhlíželo, ale mělo by se na nás hledět dolů, zatímco myjeme nohy ostatním. Kdo má být příkladem pro ostatní, musí žít podle příkladu Ježíše. Měli bychom vzít všechny aspekty Ježíšova života, včetně služby druhým, hlubokého osobního kontaktu s Otcem, pokušení, pronásledování, dokonce i kříže. V opačném případě jsme obdivovatelé, kteří se na něj dívají z dálky, ale ne učedníci.

Přinášejme dobré zprávy světu! Ať jsou naše bratrská společenství znameními této víry, naděje a lásky, místy, kde svobodně nabízíme se zářící štědrostí naše služby, místy, kde s Ježíšovou otevřenou náručí vítáme a objímáme každého, místy hlubokého modlitebního ducha a místy prorockých vizí našeho křesťanského a františkánského povolání!

Zvu vás všechny, abyste upřeli své oči ke kříži, který je symbolem lásky: oběti lásky, která vytrvá až do smrti a vstane k životu věčnému, aby každý měl život věčný. To je sláva Boží a to je naše naděje.

Přeji vám všem požehnané Velikonoce!

Váš bratr a ministr


Tibor Kauser

generální ministr CIOFS

_________________

1 Fil 2,8

2 Mt 20,28