11.01.2020

Pozdrav slovenského národního ministra k Vánocům 2019

Vianoce 2019

Drahé sestry, drahí bratia,

Betlehem, miesto narodenia Pána Ježiša sa spomína už v 14. storočí pred Kristom. Pôvodné obyvateľstvo sa  dostávalo striedavo pod vplyv Filištíncov a Izraelitov. Toto vzácne mesto som ako pútnik navštívil 3 krát.

S týmto mestom je spojený aj osud Noemi s manželom Elimelechom a ich dvoma synmi, ktorí sa vysťahovali z Betlehema na Moabské roviny. Synovia si vzali za manželky Moabčanky Orfu a Rút. Z dôvodu, že Elimelech a synovia zomreli - nezanechali potomstvo, Noemi sa rozhodla, že sa vráti do Betlehema. Na cestu sa s ňou vydali aj nevesty Orfa a Rút. Na pokyn Noemi Orfa sa vrátila späť do Moabu. Rút sa rozhodla, že bude sprevádzať Noemi na ceste do Betlehema. Vzorne sa o ňu starala a prejavovala jej úctu. V Betleheme sa  Rút stretá s Izraelitom Bózom z rodu Perejcov. Láska a pokora Rút k Bózovi – budúcemu manželovi a úcta a poslušnosť voči bývalej svokre Noemi môžu byť príkladom pre dnešné rodiny. Bóz a Rút dali v Betleheme život Obedovi, z ktorého sa narodil Jesse a z Jesseho kráľ Dávid.

Kráľ Dávid /1010 – 950 pred Kristom/ pochádzal z Betlehema, vyrastal na tomto území a staral sa o čriedy oviec a dobytka až kým ho nevyhľadal a nepomazal prorok Samuel.

Prorok Micheáš už 750 rokov pred Kristom napísal proroctvo, podľa ktorého sa v tomto meste narodí Spasiteľ sveta.„ A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu, z teba mi vyjde ten čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti…“/Mich 5,1/

Hlavnou udalosťou, ktorá dáva Betlehemu nadčasovosť,  je narodenie Ježiša Krista  ...A nehovorí písmo: „Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem,“/Ján 7,42/ „A ty Betlehem v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“/Mt 2,6/

Tu sa zjavil anjel pastierom a zvestoval im narodenie Ježiša:

„V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: Nebojte sa. Zvestujem Vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľudom: Dnes sa Vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto Vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“/Lk 2,8-14/

Pastieri v dobe narodenia  Pána Ježiša už nemali dobrú povesť, ako predtým v starom zákone. A práve im ako prvým je oznámená táto radostná správa.

Bazilika Božieho narodenia bola postavená v prvej polovici štvrtého storočia cisárom Konštantínom a jeho matkou Helenou. Aj teraz môžeme vidieť pôvodné mozaiky. Tento chrám dnešnú podobu dostal v roku 530 zásluhou cisára Justiniána. Je to jediná bazilika, ktorá si udržala stálu podobu. Zostala zachovaná vďaka mozaike na fasáde kostola, na ktorej traja králi, prichádzajúci z východných krajín pokloniť sa dieťatku Ježišovi,  boli zobrazení v perzskom odeve. To pravdepodobne úplne odradilo Peržanov zničiť túto baziliku. Baziliku Božieho narodenia spravujú tri cirkvi – Arménska,  Pravoslávna a Katolícka. Strieborná hviezda v jaskyni narodenia ukazuje miesto, kde sa narodil Ježiš. Hic De Virgine Maria Jezus Christus Natus Est. Tu sa narodil Ježiš Kristus Panne Márii.

Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej bol postavený v roku 1881 vedľa Baziliky Narodenia. Na tomto mieste mal mať Jozef sen, aby s Ježišom a Máriou utiekol do Egypta.

Kostol postavili a spravujú Františkáni. Jedna bočná stena je spojená s Bazilikou Narodenia. Tu katolícky biskup /patriarcha/ slúži každý rok  vianočnú polnočnú svätú omšu.

Vedľa, pri bočnom oltári, sa uctievajú neviniatka, zabité na príkaz Herodesa.

Nachádza sa tu aj jaskyňa /cela/, kde sa 30 rokov zdržiaval svätý Hieroným. Žil tu v piatom storočí a prekladal Písmo Sväté. Preklad Vulgata je uchovaný dodnes. Na tomto mieste je sv. Hieroným aj pochovaný so svojimi pomocníkmi.

Drahé sestry, drahí bratia, to bol krátky prierez mojimi zážitkami v Betleheme. Pripravme naše srdcia  tak, aby sa malý Ježiško mohol narodiť v každom z nás. Zoberme si príklad aj od Rút, Bóza a Noemi. Budujme a utužujme naše rodiny na základe lásky, úcty a pokory po vzore Rút. Nedávajme sa ovplyvňovať druhými. Buďme sami sebou.

Prajem Vám všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky a do nového roku 2020 vyprosujem pevné zdravie a hojné Božie požehnanie.

                                                                                         Jozef Gazdík s rodinou