19.12.2019

Další ocenění členové

Během krátké doby se dostalo veřejného uznání dvěma našim bratrům a jedné sestře.

 

 

Ing.Jan Smrčina OFS byl vyznamenán J.Em. Dominikem kardinálem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým. Zlatá svatovojtěšská medaile Arcibiskupství pražského mu byla udělen za rozvoj svobodné katolické charity a prohloubení piety lidických obětí.

Laudatio bylo předneseno v závěru slavnostní bohoslužby k výročí 30 let od svatořečení Anežky České, i za nepřítomnosti oceněného, a je uvedeno v plném znění v pamětní publikaci k této vzácné příležitosti. Nemoc bratra Jana Smrčiny zatím nedovolila ani předání medaile osobně. Bratru Janovi upřímně gratulujeme a přejeme trpělivost ve snášení utrpení spojeného s nemocí, a Boží přispění k jeho uzdravení. Františkánská rodina má opravdu důvod se radovat: vždyť ocenění se dostalo našemu bratru, synovi rodičů – terciářů, otci kněze-františkána, a manžela naší sestry Anny – terciářky. Manželé Jan a Anna vychovali 4 děti, vedle kněze – řeholníka a dcery – členky charismatické komunity v Anglii, mají dvě vdané dcery, 10 vnoučat a 4 pravnoučata. Všechny nepřízně spojené s obnovováním křesťanských sociálních i ekonomických aktivit v nepříznivém prostředí převratné doby překonával bratr Jan s neuvěřitelnou houževnatostí. A osobní zkušenost několika z nás, kteří jsme byli jeho snažení nablízku alespoň po část třicetiletého období, spolehlivě potvrzuje, že společná františkánská spiritualita pomáhá nejen k zachování, ale i k utužení bratrských vztahů i v obtížných a konfliktních situacích. Jendo, díky!

 

 

Mgr.Jiří Zajíc OFS obdržel jen o několik dní později nejvyšší skautské vyznamenání, Řád Stříbrného vlka. Ocenění se bratru Jiřímu dostalo při příležitosti 30. výročí /již třetího/ obnovení českého skauta-Junáka, na kterém se významně podílel. Jeho činnost se však datuje už k druhému obnovení Junáka během uvolnění v závěru let 60. K udělení řádu došlo v závěru slavnostní mše svaté v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze na Starém Městě 2.prosince 2019 /v den výročí obnovení Junáka/. Hlavním celebrantem byl P. Tomáš Halík, laudatio oslavence přednesl Marek Baláš, náčelník Junáka-českého skauta. Profesor Halík v homilii hovořil o blízkých souvislostech františkánské spirituality oslavující Stvoření, a vztahem skautů k přírodě. Rovněž duchovní stránka formování mladé generace má ve skautingu nezastupitelné místo, a tvoří spojovací můstek k životu mladých v křesťanských církvích. Na bohoslužbě bylo mnoho mladých skautů a skautek, jak aktivních katolíků, tak věřících jiných denominací a sympatizantů. Ti všichni věděli o zásluhách bratra Jiřího Zajíce v jejich hnutí více než my přítomní za rodinu františkánskou. Naše převažující povědomí je o mnoha aktivitách Jiřího v Církvi a pro Církev, a tak jsme se nestačili divit, co všechno ještě k tomu dokázal vykonat a stále vykonává Jiří ve skautingu samotném, ale i v Radě dětí a mládeže a v mediálním zprostředkování těchto výchovných aktivit pro širší veřejnost.

 

Upřímně gratulujeme, a Stříbrnému vlkovi přejeme i nadále věrnou poslušnost našemu otci sv. Františkovi.

Bratr Irenej za redakci Zpravodaje