29.12.2018

Dopis generálního ministra k Vánocům

Dopis Gen. Ministra SFŘ 40/14-20

Řím, 24. prosince 2018

 

Mé drahé sestry a bratři svatého Františka!

Kéž vám dobrý Pán dá svůj pokoj!

"Den radosti se přiblížil, nadešel čas jásotu"

Ano, den radosti se přiblížil a je čas se radovat a děkovat. Bůh přišel mezi nás, Bůh řekl „ano“ lidem. Toto "ano" přišlo téměř nepoznané, neuvěřitelné, skryté moudrým a učeným.. a ... odhalené maličkým. 2 A ano, vidíme to u sv. Františka a vidíme to také dnes, že tajemství Vánoc je skryto učeným a odhaleno dětem.

Velké věci se rodí v tichu. Když žijeme v této adventní době, čekáme na příchod Pána a oslavujeme příchod našeho Pána Ježíše Krista na svět o Vánocích, často zažíváme hluk a spěch světa, který je daleko od ticha betlémské stáje. Jen málo lidí vědělo o tom, co se v těch dnech stalo, a ti měli radost z velkého Božího činu: naplnil se čas!3

I my bychom měli v této době prožívat Vánoce s touto zkušeností, žijeme v plnosti času. Kristus přišel a zůstává mezi námi. Není snadné žít tento skvělý dar a i dnes se zdá, že jen málo lidí ví o tom, co tímto darem skutečně je, co oslavujeme. Někdy i my sami zapomeneme uprostřed spěchu našeho života, děláme vše proto, abychom připravili všechno na svátky, připravujeme dárky, znamení naší lásky k sobě navzájem. Zapomínáme na ticho Betléma, které je základem, abychom mohli oslavit vtělení Božího slova.

Betlémské ticho je velkým protikladem vůči hlučnému světu - rebelantství, nepokojům, hádkám, válkám, bojům ve všech oblastech našich společností a dokonce i v církvi! Zaměřujeme se velmi na to, co se děje kolem nás, vyžaduje to naši pozornost, ubírá nám to čas, ubírá nám to síly.

Ale nyní je čas jásotu! Proto děkuji Pánu, našemu Bohu za všecko dobré, co nám daroval během tohoto roku a já vás všechny zvu, abyste prožili tento čas radosti s plným vědomím přítomnosti Boha mezi námi. Zvu vás všechny k obnovení našeho rozhodnutí žít plnost našeho povolání a usilovat silněji a intenzivněji žít tu svatost, ke  které nás Bůh pozval.

Často jme sváděni k myšlence, že svatost je jen pro ty, kteří se mohou vzdát běžných záležitostí a trávit hodně času v modlitbě. To tak není. Jsme všichni povoláni ke svatosti prožíváním svých životů v lásce a svědectvím v každé naší činnosti, kdekoli se nacházíme.... Žijete v manželství? Buďte svatí tím, že milujete a staráte se o vašeho manžela nebo manželku, jako Kristus miluje a stará se o církev. Pracujete a staráte se o živobytí ? Buďte svatí s bezúhonností a dovedností ve službě svým bratrům a sestrám.  Jste rodiče nebo prarodiče? Buďte svatí v konání jednoduchého dobra a posilováním osobního přínosu. 4

O Vánocích je toto volání po svatosti silnější. Silnější, ne proto, že nás Bůh volá hlasitěji, ale proto, že my budeme mít více tichých chvil. Jsme připravenější objevit Boží zázrak a v tichosti jej kontemplovat – povzbuzuji  vás slovy Thomase Mertona, který zemřel před 50 lety, ale jeho slova jsou pro nás stále silným pozváním:

"Musí existovat čas, kdy člověk, který dělá plány, zapomene na své plány a jedná, jako by vůbec žádné neměl. Musí existovat čas, kdy člověk, který mluví, zůstane velmi tichý. V jeho mysli nejsou žádné návrhy a on se ptá sám sebe: Měly smysl? Musí existovat čas, kdy se modlící člověk modlí, jako kdyby se modlil poprvé v životě,  kdy muž, který rozhoduje, odhodí svá rozhodnutí, jakoby byla všechna chybná, a učí se jiné moudrosti: té, která rozeznává slunce od měsíce, hvězdy od temnoty, moře od suché země a noční oblohu od temene kopce."5

To je ten druh ticha, které nám umožňuje oslavit Vánoce v hloubce jejich významu. Bůh řekl "ano" všem mužům a ženám a toto "ano" je bezpodmínečné. Maria řekla „ano“ Bohu, a její „ano“ je bezpodmínečné. Je to dobrý přístup, abychom vykročili na cestu k svatosti, abychom opakovali toto „ano“, bezpodmínečně.

Říci "Ano" Bohu: ne pouze našimi modlitbami, ale také našimi činy. Říci ano Bohu také znamená hledat jeho vůli, konat jeho vůli. A ano, to dá nový život také našim bratrským společenstvím.

Říci „ano“ sami sobě: přijmout sebe sama jako Boží dar pro svět, pro rodinu, pro mé milované a dokonce pro mne samého. Život je Boží dar a musíme říci "ano" našim životům. Musíme jej přijmout s radostí společně s celou naší slabostí, křehkostí, obtížemi, protože patří Bohu. To jsou pravé Vánoce, které nám ukazují nezměrnou hodnotu života, bez ohledu na vnější okolnosti. A ano, to také dá nový život našim bratrským společenstvím.

Říci „ano“ sousedovi, dívat se na něho jako na Boží dar. Můj soused je ten, kterého Bůh poslal, aby mi pomohl na cestě ke svatosti. Vše, co bych pro něho měl udělat, říci mu "ano" bezpodmínečně, to mi pomůže ke svatosti. Vyzývám vás, abyste milovali a pracovali pro chudé, odstrkované, opuštěné, sirotky, vdovy naší doby, ty, kteří jsou na okraji společnosti, nebo dokonce mimo ni. Potřebujeme všechny ty, které nikdo jiný nepotřebuje. A ano, to také dá nový život našim bratrským společenstvím.

Pro nás, sekulární františkánské sestry a bratry, znamená tato tichá oslava Vánoc plnost času, čas jásotu.

Musíme vždy hledat, co je první, a tichost je vždy první. Svět byl stvořen v tichu. Kristus přišel v tichosti. Také svatý František se setkal s Bohem nejprve v tichu, ve vězení, v kostele sv. Damiana, v přírodě, v samotě.

Pojďme strávit oslavu těchto vánočních svátků s tímto jásotem, zrozeným v tichu a modlitbě. Uvědomme si, že plnost času přišla. Pojďme blíž k Bohu, blíž k našemu sousedu, a tak i blíž k sobě samým. Buďme více odhodlaní stávat se svatými a buďme více odhodlaní dávat vtělené Boží slovo do středu našich společenství- místních, regionálních, národních a dokonce i mezinárodních. Sdílejme zkušenost svaté Anděly z Foligna: Vtělení pro nás učinilo dvě věci. První je to, že nás naplnilo láskou. Druhé je to, že nás ujistilo o naší spáse. 6

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím, jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede jej až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci. 7

Přeji vám všem požehnané, svaté Vánoce, abyste mohli zažít Boží ticho, ve kterém se stala největší událost: Boží slovo se stalo tělem a přebývá mezi námi.

Váš bratr a váš služebník

Tibor Kauser

Generální ministr CIOFS

 

1  1Cel 85

2   Mt 11,25

3  Gal 4,4

4  Gaudete et exultate 14

5  Thomas Merton: No man is an island

6  12. dopis sv. Anděly z Foligna

7  Flp 1,3-7