24.09.2018

Pouť NBS na Sv. Hostýn

   V září roku 1892 se naši předchůdci – terciáři poprvé sešli na Svatém Hostýně. Letos při 125 výročí se naše setkání konalo na svátek Sedmibolestné Panny Marie. Pouť jsme zahájili již v pátek na svátek Povýšení svatého kříže večer mší svatou ve 22 hodin v kapli poutního domu. Tento pozdní termín zapříčinila situace na dálnici D1. Ale vše probíhalo v pohodě, a tak při mši svaté jsme se pomodlili i večerní chvály a po ní kompletář. Následovala celonoční adorace u vytavené Nejsvětější svátosti – byla celonočně obsazena a skončila až při ranních chválách s následnou modlitbou růžence. Tradičním ústředním bodem pouti byla mše svatá v 10.15 hod. v bazilice, kterou sloužil otec provinciál Stanislav Gryń OFMConv. a koncelebrovali kněží ze všech tří františkánských řádů (bylo jich pět – dva františkáni, dva kapucíni a jeden minorita). Již při této mši svaté jsme si připomněli důvod naší letošní oslavy. Dík našemu Pánu a Svatému otci Pavlu VI. za novou Řeholi, jejíž 40. výročí si celý rok připomínáme. Následně jsme se sešli v Jurkovičově sále k besedě a popovídání. Besedu uvedl bratr Jiří Senkýř úvahou nad Dopisem čtyř generálních ministrů, kteří připravovali tuto novou Řeholi. Bratr Jiří položil důraz na aktualizaci tohoto dopisu (viz článek ve Zpravodaji NBS).  Následovala velmi bohatá a pestrá část, při které sestry a bratři informovali o činnosti a aktivitách v jednotlivých místních bratrských společenstvích – mnohá z nich byla i pozvánkami na konkrétní akce v nejbližším období.  Při tomto našem setkání byly k dispozici i knihy s františkánskou literaturou, které jsme obdrželi zdarma od Sester františkánského apoštolátu v Praze Dejvicích. Velký zájem byl i o propisovačky s připomínkou 40. let našeho řádu. (Cena 30 Kč. Můžete je pro vaše MBS získat od členů Národní rady.) Při tomto setkání byl na stole relikviář s ostatky 14 pražských mučedníků – františkánů (při mši svaté byl rovněž na oltáři). Zhotovil ho bratr Lumír Hurník z MBS v Havířově. Na závěr jsme sešli v bazilice, abychom oslavili a poděkovali Pánu za dar nové Řehole a to obnovou slibu profese a slavnostním požehnáním včetně chvalozpěvu Te Deum. K obnově slibu vydalo NBS pamětní list, který zde každý obdržel. Potěšitelné je, že letošní pouť měla i mezinárodní charakter – zúčastnila se jí zástupkyně Národního ministra rakouského NBS a mezi našim kněžími byl dva Poláci. Kromě toho na pouti bylo i několik sester o berlích – jen sanitkou, kterou řídil člen maltézského řádu Jiří Strašek, přijeli čtyři.

Za všechno Bohu díky, a pokud Pán dá, sejdeme se příští rok při naší františkánské pouti na Svatém Hostýně na Slavnost Povýšení svatého kříže (14. 9. 2019), abychom si zde připomněli a oslavili 30. výročí kanonizace svaté Anežky, zakladatelky terciářů v naší vlasti.

František Reichel

gallery