11.07.2016

Ohlédnutí za poutí do Poříčí 2016

Za poutí do Poříčí 2016 Čas plyne a přesto se stále konají pouti do Poříčí, kde je slavena mše svatá kolem výročí smrti dr. Františka Noska (1886-1935), terciáře sv. Františka. Snad se tyto pouti líbí Pánu Bohu; letošní pouť byla již 81. Konala se v sobotu 16. dubna 2016. Hlavním celebrantem byl letos litoměřický biskup Jan Baxant, který rád přijal pozvání od Národní rady Sekulárního františkánského řádu a od poříčské farnosti. Otec biskup Baxant hovořil ve své promluvě při mši svaté m.j. o františkánské spiritualitě, která je prostá, střízlivá. Proto je krásná. Františkánské světici sv. Anežce České je zasvěcen kostel v Praze-Spořilově, kde působí bratři františkáni. O jeho postavení se velmi zasloužil F. Nosek. O Noskovi řekl, že nebyl tichošlápkem. Měl lidskou důstojnost, kterou dostal od Boha. Svoji politickou funkci prožíval jako službu. Při mši sv. koncelebrovali 3 kněží. Jedním z nich byl místní farář Otec Martin Janata. Ten srdečně přivítal biskupa Baxanta, který byl rektorem Arcibiskupského semináře v Praze v době, kdy tam o. Martin studoval. Další 2 kněží přijeli z východních Čech, z Chrudimska. Byl to o. Josef Smola, který byl dříve arciděkanem ve městě Chrudimi, Noskově rodišti. Nyní působí v Heřmanově Městci. Druhý z obou kněží je o. Pavel Čtvrtečka, duchovní správce v Nasavrkách. Mše svaté se účastnili i dva jáhnové, br. Jan Pečený OFS a Jaroslav Sosnovec. Byl přítomen sekretář Národní rady SFŘ, br. Luboš Kolafa. Z dalších terciářů jmenujme alespoň bratry Františka Reichela, Jiřího Zajíce a Františka Tichého. Z oblasti politiky rádi zmiňujeme Pavla Svobodu, poslance Evropského parlamentu. Byla přítomna i pravnučka dr.F.Noska s rodinou. Zajímá se o osobu F. Noska. Po mši sv. a po modlitbě u Noskova hrobu jsme se sešli v sále fary, vedle kostela. Biskup Baxant s námi zůstal ještě více než hodinu. Br. J. Zajíc konferoval besedu s ním. Otec biskup řekl m.j., o co se nejvíc snaží ve své diecézi: aby kněží dobře a rádi spolupracovali. Tím spíš, že jich je nedostatek. A nejen jich, ale také řeholníků a řeholnic. Zato má radost z toho, že se v litoměřické diecézi obnovují mnohé kapličky a sochy. Tyto věci obnovují i lidé, kteří třeba nejsou křesťany. Tím umožňují, aby se před těmito památkami jiní modlili. Řeč přišla i na mariánské poutní místo Hejnice na Frýdlantsku, pod severními svahy Jizerských hor. V minulosti tam byl významný františkánský klášter. V budově kláštera je nyní Mezinárodní centrum duchovní obnovy. M.Müller OFS

gallery