18.03.2016

Koordinátoři pastorace

Ve dnech 25. – 28. ledna 2016 se na Velehradě konalo 9. celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR. Témata bylo: „Jak zprostředkovat povolání, když ani křesťanství není žité?“ (Jak pomáhat věřícím katolíkům v prohlubování víry? Z víry přece vyrůstá povolání

Během úterý 26.1.2016 se přednášek ujal pomocný českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád. Věnoval se tomu, co je to pastorace povolání, co to je povolání a koho se týká, jaké jsou jeho projevy a formy. Otec biskup mimo jiné řekl, že povolání je dost, ale je málo odpovědí na něj. Velký důraz kladl na osobní příklad, na pastoraci svým osobním příkladem – laik o laickém povolání, řeholník o řeholním povolání, kněz o kněžském povolání. Je třeba ukazovat krásu povolání, a to je možné pouze, když toto povolání žijeme opravdově. Pokud je mé povolání pravé, musí to být na mně vidět! Je na mně vidět radost z mého povolání? Čím já mohu oslovit druhé? Dále uvedl, že žijeme v době duchovního moru a naší úlohou je být pravdiví, mít zdravé kořeny, tzn. být napojeni na Krista.

Povolání je cesta, kterou musí člověk kráčet spolu s ostatními, aby se realizoval Boží plán s ním. Základní – univerzální povolání je povolání k životu, povolání ke svatosti. Další povolání jsou rozmanitá a je třeba rozlišovat. Např. já se cítím být povolán do daného společenství (seminář, institut, řád, kongregace,…), ale dál to musí být v souladu s názorem daného společenství (spirituál, rodina, formátor).

Znaky povolání ze strany Boží

1.       Úkon svobodné Boží volby – Bůh si nás vyvolil ještě před narozením, jde o souhru dvou vůlí (svobod) Bůh – člověk

2.       Úkon tvůrčí lásky – láska = vůle, Bůh volá vždy jménem a člověk má svobodu říci NE

3.       Jeden způsob Božího zjevení – Bůh navazuje s člověkem dialog

4.        Je to dynamická cesta – povolání má svůj počátek, ale nemá konec, je do věčnosti

5.       Je to univerzální dar – Bůh volá všechny (ne všichni slyší a odpoví „zde jsem“)

6.       Dar pro poslání – Bůh člověka vysílá do služby podle jeho „výbavy“

Formy povolání

-          k životu, k připodobnění se Kristu, do církve, ke svatosti a k nebeské slávě

-          Každé povolání je tíhnutí k nebeské slávě.

Základní specifická povolání v církvi

A)      Povolání ke službě v církvi – cílem je dobro křesťanského lidu

-          biskup, kněz, jáhen, lektor, akolyta, animátor, výkonní laičtí služebníci - katecheti

B)      Povolání k životním formám – cílem je dokonalost člověka (různé podoby Krista)

-          laik, křesťanští manželé, zasvěcené vdovy, sekulární instituty, zasvěcený řeholní život, kontemplativní řády

Při pastoraci je důležité naslouchat (máme jedny ústa a dvě uši). Naslouchání = transfúze naděje. Velmi důležité je umění čekat, jsme rozsévači! Co dnes hledající potřebují, je bezpečný prostor, prostor svobody a přijetí.

3 pokušení dnešní doby v pastoraci povolání – potřeba vlastnit, vládnout a vypadat jinak, než jsme (absence autentičnosti)

Ve středu 27.1.2016 nás navštívil biskupský vikář pro pastoraci ostravsko-opavské diecéze P. Vít Zatloukal. Ve dvou přednáškách se věnoval tématu: „Jak zprostředkovat povolání, když ani křesťanství není žité? Jak zprostředkovat povolání?“

Otec Vít uvedl: „ Povolání budou, když budeme žít křesťanství. Měly by se konat poutě za evangelizaci, pak budou povolání!“ Dále poukázal na zkostnatělost zvyků v naší církvi (kněží, biskupové). Měly bychom chtít změnu, něco nového. Budeme mít v církvi v ČR odvahu k novým krokům? Je třeba prosit o povolání hlásat evangelium! Dále otec Vít položil otázku: „Jací jsou mladí lidé a jaké povolání jim vyprošovat?“ Je třeba jim vyprošovat lidskou zralost (identitu), tam se může zrodit touha být s Kristem, hlásat evangelium. Dále uvedl, že mladí lidé se potřebují setkat se vzorem, ať je to rodič, kněz, řeholník, laik, společenství. Je moc důležité, aby se mladí setkali s bezpečným prostředím, prostředím důvěry, s otcovským či materškým přístupem. Tady je nutný objektivní pohled do našich vlastních řad (společenství) a nedostatky odstraňovat. Dále otec Vít uvedl: „Změňme své zaužívané způsoby života a budeme mít povolání!“

Jak zporstředkovat povolání? Je třeba se modlit za konkrétního člověka, ale je třeba rozlišovat jeho dary a dobře ho nasměrovat.

Prvky zprostředkující povolání:

–    láska, která rekonstruuje minulost – uzdravuje zranění

–    láska, která plánuje budoucnost – povzbuzovat k odvaze v osobním životě i v pohlédnutí na Krista

–    autentická zkušenost s Bohem – velký prostor pro mistickou zkušenost s Bohem

–    autentický komunitní život - „Jsou naše společenství lákavá? Oslovují?“

–    je třeba studium, poznávání

–    musí být přítomný apoštolát

–    osobní doprovázení – vyrovnanost ducha, evangelijní hodnoty, lidská i duchovní zralost

Ve čtvrtek 28.1.2016 nás navštívil P. Libor Všetula, salesián z Brna, který se věnoval tématu: „Jak oslovit mladé lidi prostřednictvím médií?“ Pro mladé lidi narozené po roce 1995 se internet stal prostředím, ve kterém žijí. Pro nás ostatní je internet pouze prostředkem k získání informací, ke komunikaci – mail. Mladí lidé na internetu hrají hry, sdílí a pouští videa prostřednictvím sociálních sítí. K pastoraci je dobré využívat krátká videa (max. 5 min.) nesoucí myšlenku, a to buď mnohoznačná nebo jednoznačná, nejčastěji animované s minimem dialogů (raději titulky). Příklady videí – www.medialnivychova.org; www.inspiracionforlife; www.ACDM Olomouc.

 

Marie Rita Hustáková