03.01.2016

Všem sestrám a bratřím SFŘ (OFS) na celém světě

Tibor Kauser - Generální ministr CIOFS - EN Letter for the Year of Mercy.pdf

EN Letter for the Year of Mercy.pdf

 Circ. N. 10/14-20

Prot. N. 2817/14-20

Řím, 8.prosince 2015, slavnost Neposkvrněného početí

Všem sestrám a bratřím Sekulárního františkánského řádu (OFS) na celém světě

Milé sestry a milí bratři,

Ať Vám Pán dá svůj pokoj!

    Mimořádný jubilejní rok Milosrdenství začíná dnes, při slavení slavnosti Neposkvrněného početí. Mnozí z nás na tento Svatý rok čekali, i když jsme si toho nebyli plně vědomi. Máme hlubokou vnitřní touhu žít v Božím Milosrdenství. Milost je Boží láska, která nás činí svobodnými. Je to způsob jak pohlíží na své milované děti, kterého stvořil ke svému obrazu, aniž by znovu a znovu citoval naše hříchy. V Jeho milosti, můžeme znovu objevit Jeho nekonečnou lásku, a také můžeme znovu objevit, kdo jsme jako lidské bytosti, jako křesťané, a jako sekulární františkáni.  

 "Musíme neustále rozjímat o tajemství milosrdenství. Je to pramen radosti, klidu a míru. Naše spása závisí na tom. Milosrdenství: Slovo, které odhaluje samo tajemství Nejsvětější Trojice. Milosrdenství: konečný a nejvyšší akt, kterým k nám Bůh přichází a setkává se s námi. Milosrdenství: základní zákon, který přebývá v srdci každého člověka, člověka který se na cestě života dívá upřímně do očí svých bratří a sester. Milosrdenství: most, který spojuje Boha a člověka, otevírá naše srdce naději, že i přes naši hříšnost jsme navždy milováni "1. 

Proto musíme "znovu objevit bohatství obsažené v duchovních a tělesných skutcích milosrdenství. Zkušenost milosrdenství, se skutečně stává viditelným svědectvím konkrétních znamení, jak nás učil sám Ježíš. Vždy, když některý z věřících osobně vykoná jeden nebo více těchto skutků, má určitě získat jubilejní odpustky. Odsud vyplývá závazek žít milosrdenství a to proto, aby získal kompletní a vyčerpávající milost odpuštění z mocí lásky Otce, který nikoho nevylučuje. Jubilejní Odpustky jsou tedy plné, jsou ovocem samotné události, která se má slavit a prožívat s vírou, nadějí a láskou. "

 Potřebujeme Boží milosrdenství, aby otevřelo naše oči, otevřelo naše uši, otevřelo naše srdce, abychom mohli zažít dobrotu Pána, který nás zve, abychom byli také milosrdní. Naším posláním je stát se svatými, jako náš nebeský Otec je vskutku svatý. To znamená, že musíme být také milosrdní, jako je milosrdný Nebeský Otec.

           Svatý rok milosrdenství je privilegovaný moment i pro nás, abychom prosili Pána zástupů, aby ukázal milosrdenství na nás všech, aby nám pomohl v každodenním obrácení, které je základem pro každého z nás, aby se stal stavitelem království Božího, a aby změnil srdce vůdců národů, aby mohli vést národy do lepšího světa, který by dodržoval lidská práva a náboženské svobody, který by pečoval o stvoření, a hledal dobro všech. My, sekulární františkáni se musíme zavázat v různých oblastech veřejného života3, abychom věnovali pozornost vhodnému využití zboží a péči o stvoření. Každý z nás musí zjistit, kde a jak je povolán přispívat k budování lepšího světa, a při tom důvěřovat přítomnosti božího semene v každém z nás a transformující síle lásky a tolerance.

Zvu vás, abyste se modlili za ty, kdo zvlášť potřebují Boží milosrdenství.

        Zvu vás všechny, abyste se modlili za chudé, za lidi na okraji společnosti, kteří jen stěží mají nějaké hmotné statky, ale velmi často mají nesmírné bohatství duchovních dober, a nás mohou naučit, jak blízko se můžeme dostat k Bohu skrze Boží prozřetelnost.

       Zvu vás, abyste se modlili za všechny na celém světě, kteří se stali obětí násilí, bez ohledu na to, jak moc to bylo zveřejněno, nebo jak hodně byli znepokojení a plní obav.

       Zvu vás, abyste se modlili za ty, kteří zhřešili, a ještě nezačali svou cestu obrácení.

       Zvu vás, abyste se modlili za ty, kteří slouží mezi námi: v církvi, ve společnosti, v našich bratrských společenstvích. Kéž je Boží milosrdenství osvítí a vede je tak, aby vždy hledali Boží vůli.

Nakonec vás zvu, abyste se modlili za to, abychom všichni mohli poznat, co bychom měli dělat (jak jednotlivě tak i v našich bratrských společenstvích), "spolu se všemi lidmi dobré vůle, .... povolanými k vybudování bratrštějšího světa a světa více (odpovídajícího)evangeliu, aby se tak Boží království uskutečňovalo efektivněji. "5

 V souladu s tím, bych chtěl upozornit na některé důležité body.

 Františkáni International (Mezinárodní), mezinárodní nevládní organizace z františkánské rodiny, vydala brožuru s názvem "Zajistit fungování lidských práv u lidí, kteří žijí v extrémní chudobě". 6 Cílem brožury je pomoci těm, kteří pracují v této oblasti. V brožuře je vytvořen nový přístup, protože extrémní chudoba je násilí proti lidským právům. Důrazně vám všem doporučujeme, abyste tuto brožuru četli a studovali, a to zejména ti, kteří jsou přímo zodpovědní v této oblasti sociální práce.

 Tato publikace nás vybízí k posílení našeho závazku k solidaritě s menšími, s nejchudšími, s vyvrženci, s lidmi na okraji společnosti. Musíme být mnohem citlivější k utrpení lidí potřebných a v nouzi, a to jak uvnitř, tak i mimo bratrská společenství. Musíme být více pozorní k potřebám našich sester a bratří, kteří žijí stejné charisma, stejné povolání, ve stejném bratrském společenství SFŘ, buď v místním bratrském společenství, nebo na jakékoliv jiné z jeho úrovní. Nemůžeme se navzájem nazývat bratry a sestrami, jestliže se můžeme míjet bez modlitby a bez velmi konkrétního činu bratrské lásky! To by neznamenalo jen nedostatek bratrského ducha, ale také by to vyjadřovalo nedostatek osobní angažovanosti našeho Sekulárního františkánského povolání, což je dar od Boha. Naše povolání je poklad, a my můžeme udržet a chránit tento poklad jen tehdy, pokud ho budeme sdílet, pokud ho uděláme viditelným, a pokud budeme dávat silné osobní svědectví. Bůh nám ho nedal proto, abychom ho skrývali, ale abychom ho používali, a aby jeho dobro bylo viditelné.

 Kromě toho, musíme rozšířit naši solidaritu na naše sousedy:tedy ty, kteří jsou nejvíce blízko nás jako znamení božské lásky Pána, který nás neustále zve, abychom činili dobře všem, ale zejména těm nejchudším, nejslabším, a nejmenším. Musíme otevřít naše uši a oči, otevřít svá srdce, a pak otevřít naše dveře, kuchyní, domů a také našich peněženek.

    Zejména v tomto svatém Roce milosrdenství, se musíme zaměřit na konkrétní činy solidarity. Stejně jako to dělal František, musíme se modlit bez prodlení za ty, kteří potřebují naše modlitby, pomáhat zároveň těm, kteří jsou ve větší nouzi než my.

 Naše solidarita může být vyjádřena také organizovanějším způsobem. Z tohoto důvodu se předsednictvo rozhodlo vypracovat určité pokyny týkající se bratrského doprovázení mezi národními bratrskými společenstvími, jak ustavenými tak vznikajícími. Kéž tyto pokyny, které budou distribuovány v příštím roce, posílí bratrské vazby mezi různými národními bratrskými společenstvími, a také pomáhají navázat osobní bratrské kontakty.

 Prostřednictvím tohoto oběžníku, bych Vás také rád informoval, že předsednictvo, po generální volební kapitule v listopadu 2014 v Assisi, začalo velmi intenzivně pracovat. Aby tato práce byla účinnější, a mohla být blíže k našim bratřím a sestrám, byly uvnitř předsednictva ustaveny tyto komise: :

 Formační komise, koordinátorka: Ana Maria Raffo Laos

 Rodina – komise, koordinátorka: Silvia Diana

 YouFra komise, koordinátorka: Andrea Odak a Ana Fruk jako bratrský animátor

 Komunikační komise, koordinátor: Michel Janian

 Spravedlnost, mír a integrita stvořen - komise, koordinátor: Attilio Galimberti

 Ekonomická komise, koordinátor: Augustine Youghak Yoon

 Právnická a Patrimoniální (dědická?) komise, koordinátor: Tibor Kauser

 Komise pro kauzy svatořečení- kordinátor: Francesco Mattiocco

 Kromě toho pokračovaly rozběhnuté projekty nebo byly zahájeny různé nové projekty. Projekty jsou koordinované některými členy předsednictva. Pevně doufám, že prostřednictvím osobních kontaktů, které budou posíleny i mezi národními radami a předsednictvem přes členy mezinárodní rady a členy předsednictva, zakusíme plodnou spolupráci. Všichni členové předsednictva jsou přesvědčeni, že jsme služebníci, kteří jsou voleni pro to, aby sloužili vám všem, a to způsobem, který je určen naší Řeholí, Generálními konstitucemi, a zejména stanovami, a může být prožívána a zajišťována životem jednotlivců a bratrským životem plným modlitby, a hledáním vůle milosrdného Boha

  Všichni se modleme, abychom byli Pánovým nástrojem, aby skrze naše osobní svědectví našeho sekulárního františkánského povolání a díky naší aktivní přítomnosti ve světě, mohl rozprostřít, zejména během tohoto Svatého roku, své Boží milosrdenství na každého. Kéž Nejsvětější Panna Marie Sněžné, náš Serafický otec svatý František, a naši svatí patroni svatá Alžběty Uherská a Sv. Ludvík IX jsou našimi přímluvci.

Váš bratr a ministr

Tibor Kauser

Generální ministr CIOFS

Překlad: Marie Magdalena Janáčková, SFŘ

------------------------------------------------------------------

3 Řehole SFŘ 15.

4 Řehole SFŘ 19.

5 Řehole SFŘ 14.

6 http://franciscansinternational.org/handbook/ web FI s příručkou v angličtině

------------------------------------------------------------------------------------