23.12.2014

Láska je jediný cieľ hodný nasledovania

Milí bratia a sestry, vyprosujem všetkým, aby nás Svätá rodina pozvala do spoločenstva Lásky, aby sme jej posolstvo chránili a bránili celý nasledujúci rok, aby aj naše rodiny vždy živila Láska, ktorá všetko posväcuje a premieňa... J

Jozef GAZDÍK, národný minister OFS

Rodina svätá, rodina milujúca, rodina chrániaca, Dar najcennejší, rodina pozývajúca do spoločenstva Lásky...

Milí bratia a sestry františkáni, s vierou a s očakávaním prežívame adventné obdobie, plní nádeje a radosti sa pripravujeme na príchod Pánov.

Vyrovnávame mu cestu v našich srdciach a zároveň sa denne vydávame na duchovnú púť, ktorej cieľom je Betlehemská jaskyňa. Kaž-dým dňom sme bližšie k jasliam, v ktorých zažiari Svätá tvár a túžba stretnúť sa s našim Spasiteľom, s Božím Synom, najväčším darom Otca ľudstvu, nás vedie bezpečne. Pán prichádza a my mu kráčame oproti. V našich bežných životoch, povinnos-tiach sa s pomocou Božou usilujeme zložiť zbytočné bremená z našich pliec, odložiť staré zlozvyky, chybné súdy a postoje, pýchu, neústupčivosť, neodpustenie, ktoré nás ťahajú k zemi a bránia nášmu srdcu prežívať pravú radosť.

Možno sme si dali na začiatku adventu dobré predsavzatia, ktoré sme nedodržali a na chvíľu sa nám Betlehem stratil spred vnútorného zraku. A inokedy, sme možno pocítili radosť zo zbavenia sa záťaže a istotu zo správneho smeru cesty, ktorá má najvyšší cieľ – stretnúť sa s Pánom. Uvidieť a stretnúť sa so Synom, aby sme aj my zažívali synovstvo. Aby sme vi-deli prekrásnu Božiu tvár Syna, nežnú tvár Matky odovzdanú Láske a oddaného Jozefa, chvejúceho sa nad jasľami od šťastia. Lebo šťastie je v tvári dieťaťa, ktoré Jozef chráni, šťastie je v pohľade Máriinom, ktorý sa stretne s jeho pohľadom. V srdci si nosíme obraz Svätej rodiny, ako najdrahší drahokam, aby sme sa o pár dní ponorili do lúčov všetko objímajúcej Lásky a znovu sa aj my narodili. Aby po-hľad Matky rozochvel naše srdcia prajnosťou a dobrotou, pohľad Jozefa dodal od-vahu a vytrvalosť, a dotyk malej Ježišovej dlane vlial do nás silu brániť všetko svä-té pred zlom sveta...

Dňom za dňom sme bližšie k Betlehemu, domu chleba, domu nádeje, šťastia a radosti. Bližšie k miestu narodenia – maštali, ktoré tak zreteľne rúca mýty o tom, že človek môže byť šťastný iba ak vlastní, ovláda a je pánom situácie... K miestu, kde Božia Láska posväcuje aj tie najvšednejšie, najúbohejšie veci, dáva im hodnotu, a zároveň presvedčivo hovorí - že Ona je Pánom každej situácie a darcom pravej radosti a pokoja.

A o pár dní aj my, bratia a sestry, tak, ako kedysi náš otec sv. František v Grecciu, budeme kontemplovať svätú nevinnú tvár Božieho Syna. Kon-templovať prítomnosť Svätej rodiny a radovať sa, že sme súčasťou veľkého diela vykúpenia.

Opäť vzplanie v nás túžba po dôvernej chvíli s bezbrannou Láskou, túž-ba po plachom a krásnom úsmeve Svätej Matky, po oddanosti a sile Jozefa brániť toto šťastie. Pretože Láska je jediný cieľ hodný nasledovania a rodina navždy zo-stane úrodnou pôdou, kde sa jej najviac darí.

Milí bratia a sestry, vyprosujem všetkým, aby nás Svätá rodina pozvala do spoločenstva Lásky, aby sme jej posolstvo chránili a bránili celý nasledujúci rok, aby aj naše rodiny vždy živila Láska, ktorá všetko posväcuje a premieňa...

Jozef GAZDÍK, národný minister OFS Vianoce 2014