09.03.2014

Duchovní téma pro 3. etapu CMP 2014

tau

DUCHOVNÍ TÉMA XXXIII. ročníku Cyrilometodějské pouti v roce 2014: Církev

 

III. etapa

Od kostela sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy ke kostelu sv. Havla v Neveklově

v sobotu 15. 3. 2014

Rozvoj církve dle Skutků apoštolských (II. část)

V minulé etapě jsme si připoměli jak se církev šířila na základě slov i skutků apoštolů – především svatého Petra z Jeruzaléma z Judska do Samaří, Antiochie a také až do Říma. Dnes budeme naše myšlenky věnovat rozvoji církve ve stopách sv. Pavla především na jeho třech apoštolských cestách:

  • 13,1- 14,27  Na první cestu se vydal spolu s Barnabášem z již křesťanské Antiochie (syrské) nejdříve na ostrov Kypr a odtud do Malé Asie do Pamfylie, Pisidie a Frygie (Perge – Antiochie pisidská – Ikonium – Lystra – Derbe). Odtud se vrátili zpět do Antiochie syrské „Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno s nimi Bůh vykonal a jak otevřel pohanům cestu k víře.“
  • 15,36 – 18,22 „Po nějakém čase řekl Pavel Barnabášovi: „Měli bychom se vrátit a podívat se jak se vede bratřím po všech těch městech, kde jsme hlásali slovo Páně.“ Tentokrát se vydali z Jeruzaléma přes syrskou Antiochii, a přes Tarsus do Malé Asie - Kilikie, Frygie a Pisidie (Derbe  - Lystra -  Ikonium). Odtud však pokračovali dále přes Galacii a Lydie. Z Troady se pak přeplavili do Evropy tj. Makedonie (Neapolis, Filipy, Soluň, Atheny, Korint). Na zpáteční cestě se zastavil v Efesu a odtud přeplul do Cesereje. „Odtamtud si zašel nahoru (do Jeruzaléma) a pozdravil církevní obec. Potom odcestoval dolu do Antiochie“.
  • 18,23 – 21,19 „Po krátkém pobytu (v Antiochii) zase odtamtud odešel a procházel po pořádku galatský kraj a Frygii a utvrzoval všecky učedníky.“ Pavel tedy opět evangelizoval v Malé Asii, až opět došel do Efesu. Odtud odcestoval do Řecka a po tříměsíčním pobytu  lodí  přeplul opět do Cesaree (se zastávkou – mezi přistáním v Miletu). „Když jsme přišli do Jeruzaléma, přijali nás bratři s radostí. Druhý den nás vzal Pavel k Jakubovi a přišli tam všichni starší. Pozdravil je a vypravoval dopodrobna všecko, co Bůh vykonal mezi pohany skrze jeho službu“
  • 23.11 – 28,31 „ V noci potom přistoupil k němu (Pavlovi) Pán a řekl mu: „ Neztrácej odvahu. Jako si o mně vydával svědectví v Jeruzalémě tak musíš vydávat svědectví také v Římě.“ A Pavel jako vězeň cestoval přes Rodos, Krétu a Sicilii do Říma, kde dostal dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. „Celé dvě léta zůstal pak v najatém bytě a přijímal všecky, kdo k němu přicházeli. Úplně otevřeně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu.“

Závěrečná poznámka: A Církev se dále rozšiřovala: do celé Evropy, Afriky, do Asie, na americký kontinent i do Austrálie …do celého světa. A každoročně dále rozšiřuje, jak uvádí i oficiální statistiky.