24.02.2014

Duchovní téma pro 2. etapu CMP 2014

Tau

DUCHOVNÍ TÉMA XXXIII. ročníku Cyrilometodějské pouti v roce 2014 Církev

II. etapa

Z kaple sv. Michala u kostela Panny Marie Sněžné (od hrobu čtrnácti pražských mučedníků) ke kostelu sv. Vojtěch v Jílovém u Prahy

v neděli 16. 2. 2014

Rozvoj církve dle Skutků apoštolských (I. část)

A církev se šířila na základě slov i skutků apoštolů z Jeruzaléma po celém Judsku a dále …..až do končin země.

  • 1,12-14   (Potom se vrátili do Jeruzaléma z hory nazývané Olivová… a všichni  (apoštolové) zůstávali na modlitbách i se ženami a Ježíšovou matkou Marii a jeho příbuznými.)

  • 2, 1- 47   (Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot…. Všichni byly naplnění Duchem svatým a začali mluvit… Ti kdo jeho (tj. Petrovo) slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. Ten den se k nim přidalo na tři tisíce lidí. Setrvali v apoštolském učení, bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách…. Všichni, kteří přijali víru drželi pevně pohromadě a měli všecko společné. Každý den přicházeli do chrámu, po domech lámali chléb….  Chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den, co den počet povolaných ke spáse.)

  • 8,3 – 17 (Šavel pak pustošil křesťanskou obec: vnikal do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do žaláře. Ti tedy, co se tak rozprchli, procházeli zem a hlásali slovo evangelia. Tak přišel Filip do hlavního samařského města a hlásal tam Krista…. A přijali víru muži i ženy a dali se pokřtit. Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali tam Petra a Jana. … Vložili na ně ruce a oni přijali Ducha svatého.

  • 8,26 -  Tu promluvil anděl k Filipovi „Vstaň a jdi na cestu, která vede z Jeruzaléma dolu na jih do Gázy. On vstal a šel. Právě tehdy se vracel po této cestě z bohoslužebných slavností jeden Etiopan – komoří a hodnostář etiopské královny a četl proroka Izaiáše. Nerozuměl tomu. Filip se ujal slova a zvěstoval mu radostnou zvěst o Ježíšovi a vycházel při tom od onoho místa z Písma. A… co brání, abych nebyl pokřtěn…. Filip i komoří sestoupili do vody a Filip ho pokřtil….. Filip se pak objevil v Azotu. Procházel krajem a všude v městech hlásal radostnou zvěst, až došel do Cesareje.

  • 9,31-10,48 ……..Petr se vydal na okružní cestu: Lydda – Joppe – Cesarea (setník Kornelius) -

  • 11,1 a 18 Apoštolové a bratři v Judsku se dozvěděli, že i pohani přijali Boží slovo…. Velebili Boha a říkali: „Tedy i pohanům Bůh dal, aby se obrátili a došli tak života“

  • 11,19-21 Ti kdo se při pronásledování kvůli Štěpánovi rozprchli, přišli až do Fenicie, na Kypr a do Antiochie….. v Antiochii hlásali radostnou zvěst …. Bůh jim zvlášť pomáhal, takže velký počet lidí přijal víru a obrátil se k Pánu.

  • A Petr donesl evangelium až do Říma (viz 1 Petr 5,13)

Poznámka: Příští část bude věnována misii sv. Pavla.