23.02.2014

Duchovní téma pro 1. etapu CMP 2014

Tau

 DUCHOVNÍ TÉMA XXXIII. ročníku Cyrilometodějské pouti v roce 2014
Církev

 I. etapa

Z Levého Hradce do kostela do kostela Panny Marie Sněžné ke hrobu čtrnácti pražských mučedníků – františkánů

v sobotu 15. 2. 2014

Začátky církve dle evangelií

Pojďme se letos zamyslet nad naší matkou církví. A začneme chronologicky v evangeliích. Pojďme tedy za Kristem…

 • Mt  4,18 – 22 (Když se ubíral okolo Genezaretského jezera uviděl dva bratry…  A oni hned nechali všeho a šli za nim.)

 • J 2,11 To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš vykonal a jeho učedníci v něj uvěřili.

 • Mk  3,14 -19 (A ustanovil jich dvanáct…)

 • Mk  6,7-11 (Zavolal si oněch dvanáct a začal je posílat…)

 • Mt 10,16 – 23 (Já vás posílám jako ovce…)

 • Lk  10,1-9 (Potom určil Pán ještě jiných dvaasedmdesát a poslal je před sebou…)

 • Mt 16,13-19 (Když přišel do krajin Cesareje Filipovy... A na té skále zbuduji církev svou…)

 • J 10,16 (Mám i jiné ovce..... a bude jen jeden ovčinec a jeden pastýř)

 • J 19,25 – 30 (U Ježíšova kříže stála jeho matka, sestra jeho matky Marie Kleofášova, Marie Magdalská …učedník, kterého měl tak rád…)

 • J 21,15 – 17 (…Šimone miluješ mne více než tito... Pas moje ovce)

 • Mt 28 16 – 20 (…Jděte tedy a získávejte za učedníky všechny národy…)

 • Mk 16,15 (…Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.)

 • Lk 24,44-53 (…v Mesiášově jménu bude hlásáno evangelium všem národům… s velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili Boha.)

Závěrečná poznámka: Tak jako apoštoly, Kristus povolává k sobě každého z nás jednotlivě  - pojď za mnou, ale do světa k hlásání evangelia nás vysílá ve společenství církve – jděte a hlásejte evangelium.