17.04.2004

Mše svatá za Dr. Františka Noska - Poříčí nad Sázavou - 17.4.2004

Promluva o. biskupa Josefa Kajneka

Zakázat někomu mluvit, to je ten nejmírnější prostředek proti hlásání evangelia. Záhy apoštolové poznali věznění, mučení a smrt pro Krista. A to je zkušenost církve celých dvaceti křesťanských staletí. Boží autorita má prvenství před každou jinou. Tím se církev v každé době dostává do konfliktu s tímto světem. A to je dobrá známka její autenticity, protože ona není z tohoto světa. A přesto její zakladatel, Zmrtvýchvstalý Pán, dává výslovný příkaz apoštolům: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!" Tento Ježíšův příkaz byl, podle chápání církve po celá staletí, určen misionářům a snad také všeobecně kněžím a řeholníkům. Od 2. vatikánského koncilu (především dík jeho konstitucím Gaudium et Spes a Lumen Gentium a dokumentům následujícím Cristifideles laici a také těm nejnovějším Nuovo milenio ineunte a Ecclesia in Europa) jsou všichni laici, nekněží, povoláni k apoštolskému poslání.

Osobnost Dr. Františka Noska září v dějinách minulého století našeho národa jako světlo k tomuto tématu. Doba, pro katolickou církev velmi náročná: Její postavení v nové republice vyjádřil president slovy "katolíci budou mít tolik práv, kolik si jich vybojují". Tento Boží muž vstupuje do světa vědy, politiky, ekonomie ne jako militantní katolík, ale jako služebník svým bližním, věcem veřejným s pevnými zásadami evangelia. Muž, který byl nesmírně zaměstnán a vytížen službou veřejnosti a přitom ponořen do Boží přítomnosti, také jako františkánský terciář. Ačkoli žil v době před 2. vat. koncilem, předcházel v tomto směru jeho učení, právě tak jako zakladatelé Evropské Unie Schuman a de Gasperi, jejichž svatořečení se také připravuje.

Laické povolání znamená dát plně a vědomě svou kapacitu a schopnost pro šíření evangelia skrze svou profesi. Stát se svatými v politice, v rodině, v jakémkoli zaměstnání a stavu. Laici zasvěcují Bohu svět svým důsledným jednáním a tím, že k "chůzi" používají "dvou nohou": lásky a odbornosti, tím, že neodkládají své křesťanství když přijdou do práce. Nejde o to svědčit slovem, ale především svým jednáním. Dříve nebo později, jako důsledek autentického svědectví životem, přijde otázka, "proč jednáš takto?", která dá příležitost k tomu svědčit třeba i slovem.

Hans Urs von Balthasar, švýcarský teologický expert 2. vat. koncilu nazývá laický stav v církvi ve 20. století - "probuzeným spícím obrem". Tímto termínem chtěl vyjádřit ty skryté rezervy, potenciál, který církev má v laicích.

Jedna charismatická osoba současné doby, také laik, Chiara Lubichová v jedné meditaci na toto téma píše: "Co přitahuje moderní svět? Ponořit se do nejhlubší kontemplace a zůstat v zástupu, člověk vedle člověka. Naší dobu přitahuje, stejně jako ostatní doby, to nejlidštější a to nejbožštější, co si lze představit: Ježíš a Maria: SLOVO BOŽÍ - SYN TESAŘŮV, STOLICE MOUDROSTI - MATKA, ŽENA V DOMÁCNOSTI.

Tuto mši svatou bych chtěl obětovat nejen za Dr. Františka Noska, na něhož zde každoročně vzpomínáte a posilujete se jeho příkladem, ale také jako prosbu, aby v našem národě a v celém evropském kontinentu vyrůstali laici, kteří budou posvěcovat svět.