22.05.2013

Historie Mariánské pouťi Prahou

Pozvánka na letošní ročník pouti

Vítězná od věků – historie Mariánské pouti Prahou

   Letos v sobotu 2. června 2013 se bude konat již 275. ročník jedné z nejstarších poutí v naší vlasti. Pouť pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR.

Františkánská tradice: Císař Ferdinand III. dal v roce 1650 postavit na Staroměstském náměstí v Praze sloup se sochou Panny Marie na poděkování za vítězství pražanů nad Švédy v r. 1648. Při císařově návštěvě Prahy v roce 1652 byl Mariánský sloup posvěcen. Zároveň se v tomto roce začaly konat poutě vedené terciáři (kajícníky). Poutě vycházely od kapucínů na Hradčanech z kostela Panny Marie Andělské.  V průběhu následujících let byly poutě politickými nebo válečnými událostmi několikrát přerušeny. A samotná Mariánská socha na Staroměstském náměstí byla v nově vzniklé republice 3. listopadu 1918 rozvášněným davem stržena. Jako prosba za odpuštění této křivdy byly stanoveny tři okruhy odčinění:

Ø  Výstavba dvanácti nových kostelů po okrajích Prahy jako gloriola dvanácti hvězd

Ø Postavení sochy Panny Marie na vyvýšeném místě nad Prahou

Ø Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

A všechny tři okruhy se s pomocí Boží začaly naplňovat:

Ø Ještě v předválečném období byla vystavěna řada kostelů a na pražském předměstí Lhotka byl vystaven a v roce 1937 posvěcen nový kostel zasvěcený Panně Marii Královně míru. Hlavní oltář je zde zakomponován s replikou tohoto mariánského sloupu. Další pražské kostely byly vybudovány po pádu komunismu po roce 1990.

Ø  Dalším krokem k odčinění byla iniciativa českých krajanů v exilu, kteří uspořádali sbírku na vytvoření nové mariánské sochy. Díla se ujal Ital prof. Monteleone a tak 10.12. Nová socha Panny Marie byla v roce 1954 posvěcena v české papežské koleji -  v římském Nepomucenu. Světitelem byl K. Micara – první nuncius v ČSR. V roce 1955 byla tato mariánská socha převezena do USA a 22. 5. slavnostně vztyčena v zahradě českého svatoprokopského benediktýnského opatství v Lisle u Chicaga.  Po změně politických poměrů v naší vlasti za štědré pomoci i pochopení krajanů byla mariánská socha „Our Lady in Exil“ v roce 1993 převezena z Lisle „domů“ a instalována skutečně nad Prahou -  v zahradě premonstrátského kláštera.

Ø Díky iniciativě Spolku pro obnovu Mariánského sloupu se rozběhly naplno i restaurátorské práce na původním Mariánském sloupu a také akce požadující jeho umístění na původním místě na Staroměstském náměstí.

Sekulární františkánský řád v naší vlasti - nově obnovený a i konstituovaný na základě rozhodnutí papeže Pavla VI. z roku 1978 se rovněž začal postupně i navracet ke svým tradicím. A proto 4. září 1993, když byla socha Panny Marie z exilu přivítána při slavnostní bohoslužbě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Premonstrátů v Praze na Strahově, byla při této příležitosti i obnovena tradice mariánských poutí Prahou. Této první pouti se zúčastnilo více než 200 poutníků. V následujícím roce byla již socha vztyčena nad Prahou v zahradě strahovského kláštera a proto i naše obnovené poutě vedené na původní místo mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (vždy první sobotu v květnu) navazovaly na mši svatou v bazilice Nanebevstoupení Panny Marie a na krátký průvod vedený bratry premonstráty klášterní zahradou k nové soše Panny Marie.P6020004.JPG

   Od roku 2009 jsme však již plně navázali na naší tradici a poutě vedli od kapucínů na Hradčanech – mše svatá v kostele Panny Marie Andělské, zahájení (Anděl Páně v kapli sv. Anny při Loretě).

P6020025.JPGZároveň jsme si rozhodli, že poutě se budou konat na svátek Navštívení Panny Marie (31. května resp. nejbližší následující sobotu). V návaznosti na františkánskou rodinu vede trasa pouti od kostela kapucínů ke kostelu minoritů (sv. Jakub) a končí v kostele františkánů (Panny Marie Sněžné). Letos zde bude pouť zakončena slavnostním Te Deum u hrobu nově blahoslavených 14 pražských mučedníků-františkánů.

P6020032.JPGDalšími tradičními zastávkami na této pouti je kostel Panny Marie Vítězné (zde návštěva Pražského Jezulátka) a kostel svatého Františka z Assisi (křižovníci – zde uctění ostatku svaté Anežky – zakladatelky našeho řádu v českém království). Součástí tohoto putování je tradiční zastavení a modlitba za obnovu původního Mariánského sloupu přímo na jeho historickém místě u kostela Matky Boží před Týnem. V každém z kostelů se modlíme jeden desátek růžence za aktuální potřeby církve, vlasti i Evropy.

František Reichel