02.12.2009

Správa bratrských společenství Sekulárního františkánského řádu (Václav Němec OFS)

Sekulární františkánský řád, latinský název Ordo franciscanus saecularis, je v katolické církvi veřejným sdružením věřících členěným na bratrská společenství různých úrovní, každé se svou vlastní právní subjektivitou v církvi. Jsou to bratrská společenství místní, oblastní, národní a mezinárodní. Řídí se obecným kanonickým právem i svým vlastním právem: Řeholí, Konstitucemi, Rituálem a vlastními stanovami (mezinárodní a národní). Správou rozumíme zajišťování řádného fungování bratrského společenství dle uvedených předpisů, tj. provádění všech potřebných opatření k naplnění jejich obsahu a smyslu. Řehole stanoví povahu, účel, ducha a charakter SFŘ. Konstituce uvádějí Řeholi do života, určují konkrétní podmínky pro příslušnost k SFŘ, jeho správu, uspořádání života bratrských společenství a sídlo řádu. Mezinárodní stanovy blíže určují složení mezinárodní rady, způsob svolávání jejich zasedání, jednotlivé úkoly jejich členů a další skutečnosti potřebné pro činnost mezinárodní rady. Národní stanovy upravují život a správu národního společenství tím, že podrobněji rozvádějí Konstituce dle specifických podmínek a potřeb národního společenství. Za správu jednotlivých společenství odpovídá příslušná rada se svým ministrem. Pro nás je aktuální místní a národní úroveň.

I. Základní správa místního bratrského společenství (MBS)

1. Provádí rada MBS svými službami ministra, zástupce ministra, sekretáře, pokladníka, formátora a duchovního asistenta. Přísluší ji podporovat iniciativy nezbytné k podpoře bratrského života, pro růst lidské, křesťanské a františkánské formace členů MBS a pro posilování jejich svědectví a angažovanosti ve světě. Činí konkrétní a odvážná rozhodnutí, která odpovídají situaci MBS. Jejími konkrétními úkoly je:

a) rozhodovat o přijetí nových bratří a sester a o jejich připuštění k profesi
b) navázat bratrský dialog se členy, kteří se nacházejí ve zvláštních nesnázích, a učinit náležitá opatření
c) přijmout žádost o vystoupení a rozhodnout o pozastavení členství v MBS
d) v souladu s Konstitucemi a národními stanovami rozhodnout o vytvoření sekcí nebo skupin
e) rozhodovat o použití dostupných fondů a vůbec rozhodovat o věcech týkajících se správy financí a ekonomických záležitostí MBS
f) svěřovat úkoly členům rady a dalším profesním členům
g) žádat kompetentní představené prvního řádu o vhodné a připravené duchovní asistenty (přes NR)
h) plnit ostatní povinnosti, které jsou uvedeny v Konstitucích, národních stanovách nebo jsou nutné k naplnění účelu MBS
i) rozhodnutí rady zaznamenávat v zápisech z jednání či zasedání rady

2. Úkoly ministra:
a) svolávat setkání MBS a rady, předsedat jim a řídit je; každé tři roky svolat volební kapitulu MBS po vyslechnutí rady ohledně formalit spojených se svoláním
b) připravit výroční zprávu k odeslání národní radě po jejím schválení radou MBS
c) zastupovat MBS ve všech vztazích k církevním i státním úřadům
d) se souhlasem rady žádat o pastorační a bratrskou vizitaci alespoň jednou za tři roky
e) vykonávat to, co podle Konstitucí a národních stanov náleží do jeho kompetence

3. Úkoly zástupce ministra:
a) spolupracovat v bratrském duchu s ministrem a podporovat ho při plnění jeho úkolů
b) vykonávat činnosti, kterými ho pověřila rada, společenství či kapitula
c) v případě nepřítomnosti nebo dočasné neschopnosti ministra ho zastupuje v čem je kompetentní a za co je odpovědný (ministr)
d) převzít službu ministra, jestliže se tato služba uprázdní

4. Úkoly sekretáře:
a) vypracovávat oficiální dokumenty bratrského společenství a rady, postarat se o jejich zaslání příslušným adresátům
b) pečovat o aktualizaci a správu archívu a evidence členů, zaznamenávat do evidence členů přijetí, profese, úmrtí, vystoupení a přestupy z bratrského společenství (zasílat i sekretáři NR)
c) pečovat o sdělování nejvýznamnějších skutečností na různé úrovně, a je-li to vhodné, rozšiřovat je prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků

5. Úkoly formátora:
a) s pomocí ostatních členů rady koordinovat formační aktivity bratrského společenství
b) vyučovat a animovat uchazeče v období iniciace, kandidáty v období formace a nové profesanty
c) před profesí informovat radu bratrského společenství o způsobilosti kandidáta zavázat se k životu podle Řehole

6. Úkoly pokladníka (ekonoma, hospodáře):
a) pečlivě spravovat obdržené příspěvky a každý příjem zaznamenávat do pokladní knihy s uvedením data přijetí a jména přispěvatele nebo toho, kdo je shromáždil
b) do stejné knihy zaznamenávat totéž o výdajích a uvést datum a účet v souladu se směrnicemi rady bratrského společenství
c) podle předpisů Národních stanov skládat účty ze své správy shromáždění i radě bratrského společenství (nejméně jednou ročně při uzávěrce hospodaření kalendářního roku potvrzené ministrem)

II. Základní správa národního bratrského společenství (NBS)

1. Provádí národní rada svými službami národního ministra, zástupce národního ministra, sekretáře, formátora, hospodáře, člena mezinárodní rady, dvou členů plnících dlouhodobější úkoly dle potřeby NR a NBS, dále tří národních duchovních asistentů tvořících Konferenci národních duchovních asistentů. Základní úkoly jednotlivých služeb a jejich spolupráce jsou ve smyslu Konstitucí a Národních stanov rozvedeny v Zásadách činnosti národní rady a národního ministra schválených NR dne 18.7.2009 a tyto byly zveřejněny ve Zpravodaji NR č. 2/2009. Národní ministr a národní rada ve vzájemné součinnosti a spoluodpovědnosti za animaci a vedení NBS koordinují a usměrňují život NBS k plnění Řehole a Konstitucí. Základní úkoly národní rady jsou:
a) podle vlastních stanov připravovat slavení volební národní kapituly
b) uvádět ve známost a podporovat spiritualitu sekulárních františkánů na celém území svého národního bratrského společenství
c) rozhodovat o programech každoročních aktivit celonárodního rázu
d) vyhledávat, publikovat a rozšiřovat nezbytné pomůcky pro formaci sekulárních františkánů a upozorňovat na ně
e) udržovat spojení s předsednictvem mezinárodní rady SFŘ
f) zajistit zastoupení NBS v mezinárodní radě a brát na sebe výlohy, které toto zastoupení přináší
g) projednat a schválit výroční zprávu pro předsednictvo mezinárodní rady SFŘ
h) zabezpečovat na národní úrovni přítomnost SFŘ v církevních sdruženích
i) rozhodovat o bratrských vizitacích v MBS, a to i nevyžádaných, když si to žádají okolnosti
j) rozhodovat o platbách z dostupných fondů a vůbec o ekonomických záležitostech NBS
k) před koncem svého funkčního období nechat prověřit stav financí a trvalého majetku NBS odborníkem, který není členem rady, nebo skupinou revizorů účtů NBS
l) plnit ostatní povinnosti, které jsou uvedeny v Konstitucích, Národních stanovách nebo jsou nutné k naplnění jejich účelu
j) průběh svého zasedání a svá rozhodnutí dokumentovat v zápise

2. Úkoly národního ministra:
a) svolávat zasedání NR a předsedat jim; každé tři roky svolat podle Národních stanov volební národní kapitulu po vyslechnutí rady ohledně formalit spojených se svoláním
b) spolu se členy NR řídit a koordinovat činnosti na národní úrovni
c) podávat NR a národní kapitule zprávu o činnosti a životě SFŘ ve své zemi
d) zastupovat NBS ve styku s církevními a civilními úřady, vystupuje jako jeho zákonný zástupce
e) předsedat volbám rad MBS a potvrzovat je osobně nebo prostřednictvím delegáta, který je členem NR a není duchovním asistentem
f) provádět bratrské vizitace v MBS osobně nebo prostřednictvím delegáta, který je členem NR
g) nejméně jednou za šest let požádat se souhlasem rady o bratrskou a pastorační vizitaci mezinárodní radu

III. Duchovní asistence

Duchovní a pastorační péče o SFŘ, kterou církev svěřila prvnímu řádu , má zabezpečit věrnost SFŘ františkánskému charismatu, společenství s církví a jednotu s františkánskou rodinou, tedy hodnoty, které představují pro sekulární františkány životní závazek. Tuto službu vykonávají provinční ministři prvního řádu prostřednictvím
- ustavování místních bratrských společenství
- pastoračních vizitací
- duchovní asistence bratrským společenstvím
Tento úkol mohou vykonávat buď osobně, nebo prostřednictvím delegáta.

Duchovní asistent:
a) je členem rady a kapituly bratrského společenství, kterému poskytuje asistenci, s hlasovacím právem a spolupracuje s bratrským společenstvím ve všech činnostech. Nemá hlasovací právo pouze v ekonomických otázkách a při volbách na různých úrovních.
b) jeho hlavním úkolem je podporovat prohlubování františkánské spirituality a spolupracovat při počáteční a trvalé formaci sekulárních františkánů
c) aktivně se účastní a hlasuje při zvažování a rozhodování rady či kapituly, zvlášť je zodpovědný za oživování (animaci) slavení liturgie a za duchovní slovo při shromážděních rady či při kapitule
d) delegát Konference národních duchovních asistentů provádí pastorační vizitaci v MBS

Dle Konstitucí, Národních stanov a Stanov pro duchovní a pastorační asistenci v SFŘ zpracoval:

br. Václav Petr Němec OFS
národní ministr SFŘ v ČR