18.11.2005

Dopis národního ministra ke svátku sv. Alžběty Uherské

Praha, 17.11.2005
Milé sestry, milí bratři,
17. listopadu si každoročně připomínáme svátek naší patronky, sv. Alžběty Uherské, manželky a matky tří dětí. Pod její ochranu bych chtěl svěřit Rok rodiny, který vyhlásila Národní rada SFŘ 1.10.2005 při Františkánské pouti na Sv. Hostýn jako duchovní zaměření SFŘ na rok 2006. V Roce rodiny se zaměříme nejen na rodinu v užším slova smyslu, která je základní buňkou církve i společnosti, ale také na rodinu v širším slova smyslu, tedy na naše bratrská společenství (místní, národní i mezinárodní), na františkánskou rodinu, na církev - a v ní především na naše farní rodiny - a v neposlední řadě i na společnost a na naši úlohu v ní. Budeme při tom vycházet z toho, co jsme slyšeli a o čem jsme měli možnost hovořit na letošním sjezdu SFŘ v Brně. Sborník ze sjezdu by měl být hotový do konce roku 2005, Roku rodiny budou věnovány také články v časopisu Poutník a formační semináře v roce 2006.
Prosme tedy našeho Pána, abychom na přímluvu sv. Alžběty dokázali v našich rodinách i v našich společenstvích naplňovat výzvu Řehole: “Ve svých rodinách ať žijí františkánským duchem pokoje, věrnosti a úcty k  životu a snaží se učinit je znamením světa již v Kristu obnoveného” (Řehole SFŘ, čl. 17).
A ještě bych rád všem připomněl, že v příštím roce čeká naše národní bratrské společenství v červnu důležitá událost: národní volební kapitula a na ní volba nové národní rady. Pamatujme již nyní v modlitbách na tuto kapitulu a hledejme kandidáty na službu v nové národní radě s důvěrou, že Pán jistě k této službě volá některé naše bratry a sestry a že skrze volbu ukáže, koho chce v nové národní radě mít.
 
Pokoj a dobro,
br. Petr Alexa, národní ministr